?aziska Górne, Miko?ów: Prezes PGKiM po wyroku przestanie...

?aziska Górne, Miko?ów: Prezes PGKiM po wyroku przestanie by? prezesem?

Katarzyna Grygierczyk

Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni

Dzi? rada nadzorcza Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ?aziskach Górnych powinna podj?? decyzj? o odwo?aniu wiceprezesa spó?ki Micha?a M. i pe?ni?cego funkcj? dyrektora ds. technicznych cz?onka zarz?du Aleksandra W. Wczoraj funkcj? straci? ?ukasz S., kierownik Zak?adu Oczyszczania Miasta, którego odwo?a? prezes PGKiM-u.
Wszyscy trzej b?d? znowu szeregowymi pracownikami. Ich degradacja to jedno z nast?pstw wyroku, jaki zapad? w czwartek w miko?owskim S?dzie Rejonowym. By? to fina? tocz?cego si? od wrze?nia 2007 roku procesu w sprawie nieprawid?owo?ci, do których dochodzi?o w przedsi?biorstwie w latach 2004-2005.

Oskar?onych w tej sprawie zosta?o 11 osób - byli szefowie i pracownicy przedsi?biorstwa, jeden kierowca spoza PGKiM-u oraz diagnostycy samochodowi.
Micha? M., Aleksander W. i ?ukasz S. byli w tamtym czasie zwyk?ymi pracownikami. Wed?ug ustale? Prokuratury Rejonowej, od swoich zwierzchników mieli otrzymywa? polecenia wyjazdów s?u?bowych, do których nigdy nie dochodzi?o. Ówczesny prezes Krystian K. i jego zast?pca Wojciech T. pieni?dze za rzekome delegacje kazali przekazywa? diagnostom. Po?rednikiem w przekazywaniu ?apówek by? Seweryn K., dawny pracownik PGKiM-u, natomiast odbiorcami - Krystian Cz., wspó?w?a?ciciel stacji diagnostycznych w Rybniku, Wodzis?awiu ?l?skim i ?orach oraz czterech jego pracowników: Henryk A., Franciszek M., Kazimierz M. i Stanis?aw N. Przekupieni diagno?ci, bez przeprowadzania koniecznych bada? technicznych, mieli potwierdza?, ?e pojazdy PGKiM-u by?y w dobrym stanie, cho? w rzeczywisto?ci by?o dok?adnie odwrotnie, cz??? samochodów by?a niesprawna. Bez tych za?wiadcze? spó?ka sta?a na straconej pozycji, kiedy dochodzi?o do wszelkich przetargów.

Prokuratura Rejonowa postawi?a wszystkim oskar?onym a? 81 zarzutów. S?d Rejonowy przes?ucha? w tej sprawie kilkudziesi?ciu ?wiadków. 28 stycznia tego roku zapad?y pierwsze wyroki. Us?ysza?o je dziewi?? osób (dwie osoby zosta?y wy??czone z post?powania ze wzgl?du na k?opoty zdrowotne, ale maj? osobne procesy).

Kary to m.in. od jednego do dwóch lat pozbawienia wolno?ci z warunkowym zawieszeniem od dwóch do trzech lat próby, grzywny o 1600 z? do 4800 z? oraz nakazy naprawienia szkód wyrz?dzonych spó?ce (ok. 8.000 z? dla dwóch osób). Cztery osoby otrzyma?y zakaz wykonywania zawodu diagnosty na okres od jednego roku do dwóch lat. Dodatkowo wszyscy skazani zostali obci??eni kosztami post?powania.

Wobec Micha?a M., Aleksandra W. i ?ukasza S. s?d zadecydowa? o nadzwyczajnym z?agodzeniu kary z uwagi na wspó?prac? z wymiarem sprawiedliwo?ci (to oni wyjawili ca?y proceder).

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

DZ poleca

Wideo