Plebiscyt Wychowawca Roku 2012 [REGULAMIN]

  Plebiscyt Wychowawca Roku 2012 [REGULAMIN]

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  Regulamin plebiscytu na Wychowawcę Roku 2012
  REGULAMIN KONKURSU "WYCHOWAWCA ROKU 2012"
  ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Ogłasza się konkurs "Wychowawca Roku 2012" programu społecznego "Szkoła bez
  przemocy" (dalej "Konkurs").
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o "Programie" należy przez to rozumieć
  organizowany przez Organizatorów program społeczny "Szkoła bez przemocy".
  3. Organizatorami Konkursu są: Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o. oraz
  Fundacja Orange (dalej "Organizatorzy Konkursu").
  ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT KONKURSU
  1. Celem Konkursu jest wyłonienie 16 najlepszych Wychowawców we wszystkich
  województwach, po 1 z każdego województwa.
  2. Dla potrzeb Konkursu pod pojęciem Wychowawcy należy rozumieć czynnych zawodowo i
  podejmujących działania wychowawcze: nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
  pedagogicznych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i
  szkołach ponadgimnazjalnych.
  ARTYKUŁ 3 - WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W Konkursie może być zgłoszona kandydatura każdego Wychowawcy.
  2. Kandydatury Wychowawców można zgłaszać za pośrednictwem formularza zamieszczonego
  na stronie internetowej Programu pod adresem: www.szkolabezprzemocy.pl.
  3. Nie mogą brać udziału w Konkursie osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, co najmniej dwukrotnie karane mandatami za
  wykroczenia drogowe lub nie przestrzegające podstawowych zasad moralnych.
  ARTYKUŁ 4 - CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Konkurs rozpocznie się 14 marca 2012 r.
  2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 23 maja 2012 r.
  3. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony
  internetowej Programu do dnia 23 maja 2012 r.
  ARTYKUŁ 5 - ETAPY KONKURSU
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
  2. Pierwszy etap Konkursu obejmuje zgłaszanie kandydatów do tytułu Wychowawcy Roku 2012
  za pośrednictwem specjalnego formularza konkursowego zamieszczonego na stronie
  internetowej Programu, pod adresem www.szkolabezprzemocy.pl. Zgłaszanie kandydatów za
  pośrednictwem ww. formularza może następować w okresie od 14 do 28 marca 2012 r.
  3. W formularzu do głosowania zgłaszający powinien podać dane kandydata do tytułu
  Wychowawcy Roku 2012, tj. imię i nazwisko kandydata, szkołę, w której kandydat jest
  zatrudniony z podaniem województwa, miasta, adresu e-mail oraz numeru telefonu szkoły, a
  także krótkie uzasadnienie wyboru oraz swoje imię, nazwisko i adres mailowy.
  4. Zgłoszenie kandydatury jest jednoznaczne z oddaniem głosu na zgłoszonego Wychowawcę.
  5. Każdy może zgłosić tylko jednego kandydata, co oznacza, że może oddać tylko jeden głos.
  6. Konkurs ma charakter otwarty. Każdy może zgłosić kandydata do udziału w Konkursie. Do
  udziału w Konkursie mogą być zgłaszane i brać w nim udział także osoby zatrudnione przez
  szkoły, które nie uczestniczą w Programie.
  7. Pierwszy etap Konkursu kończy się z chwilą upływu terminu do zgłaszania kandydatur do
  tytułu Wychowawcy Roku 2012.
  8. Po upływie terminu do zgłaszania kandydatur do tytułu Wychowawcy Roku 2012 w każdym
  województwie grupa ekspertów dokona wyboru 10 kandydatów z danego województwa
  zgłoszonych w pierwszym etapie Konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu
  Konkursu. Grupa ekspertów, o której mowa wyżej składać się będzie z: (i) dziennikarza
  jednego z dzienników regionalnych organizujących Program, (ii) przedstawiciela środowiska
  lokalnego. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu, zostaną
  wybrani w oparciu o liczbę głosów, uzasadnienia i opinie przedstawiciela środowiska
  lokalnego.
  9. Eksperci skontaktują się z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu Konkursu. W
  wypadku nie wyrażenia przez któregokolwiek z kandydatów zakwalifikowanych do drugiego
  etapu Konkursu zgody na kandydowanie, eksperci dokonają wyboru innego kandydata
  spośród zgłoszonych w pierwszym etapie Konkursu w danym województwie w oparciu o
  kryteria wskazane w ust. 8 powyżej.
  10. Drugi etap konkursu obejmuje głosowanie na kandydatów wyłonionych przez grupę
  ekspertów w trybie określonym w ust. 8 i 9 powyżej. Głosowanie w drugim etapie
  następować będzie w trybie określonym przez Organizatorów Konkursu. Głosowanie może w
  szczególności przebiegać w formie głosowania za pośrednictwem kuponów publikowanych w
  tytułach regionalnych, o których mowa w ust. 11 poniżej, za pośrednictwem wiadomości SMS
  lub za pośrednictwem Internetu.
  11. Nazwiska 10 kandydatów z danego województwa wraz z informacjami o możliwości i trybie
  głosowania mogą być zamieszczane na stronie www.szkolabezprzemocy.pl oraz na kuponach
  do głosowania lub informacjach publikowanych w następujących tytułach regionalnych:
  - "Polska Dziennik Bałtycki"
  - "Polska Dziennik Łódzki"
  - "Polska Dziennik Zachodni"
  - "Polska Gazeta Krakowska"
  - "Polska Gazeta Wrocławska"
  - "Polska Głos Wielkopolski"
  - "Polska Metropolia Warszawska"
  - "Głos Dziennik Pomorza"
  - "Gazeta Lubuska"
  - "Nowa Trybuna Opolska"
  - "Gazeta Pomorska"
  - "Echo Dnia"
  - "Nowiny"
  - "Dziennik Wschodni"
  - "Gazeta Współczesna"
  - "Kurier Poranny"
  - portal olsztyn.naszemiasto.pl
  12. W wypadku głosowania za pośrednictwem kuponów konkursowych, kupony z kandydatami
  oraz informacją o możliwości głosowania za pośrednictwem wiadomości SMS będą
  publikowane na łamach ww. tytułów regionalnych w okresie od 18 do 27 kwietnia 2012 roku
  lub od 18 kwietnia do 14. maja 2012 r. w zależności od redakcji prowadzącej Program,
  chyba, że Organizatorzy Konkursu zdecydują inaczej.
  13. W wypadku głosowania za pośrednictwem kuponów konkursowych, wypełnione kupony
  konkursowe należy wysyłać do redakcji dzienników regionalnych na adresy podane na
  kuponach. W drugim etapie każda osoba ma prawo oddać więcej niż jeden głos.
  14. W wypadku głosowania za pośrednictwem kuponów konkursowych, wypełnione kupony
  należy dostarczyć na adresy redakcji podane na kuponach do 30 kwietnia 2012 roku lub 18
  maja 2012 r. w zależności od redakcji prowadzącej Program. Decyduje data dostarczenia.
  15. Głosy za pośrednictwem wiadomości SMS można oddawać do 21 maja 2012 r. do godz.
  24.00, chyba, że Organizatorzy wskażą za pośrednictwem strony internetowej Programu pod
  adresem: www.szkolabezprzemocy.pl zakładka - Wychowawca Roku wcześniejszy termin
  upływu terminu do oddawania głosów za pośrednictwem wiadomości SMS.
  16. Szczegółowe informacje na temat głosowania za pośrednictwem wiadomości SMS podane
  zostaną w tytułach regionalnych wymienionych w ust. 11 oraz na stronie
  www.szkolabezprzemocy.pl w zakładce Wychowawca Roku. Na stronie internetowej
  Programu w każdym województwie umieszczona zostanie informacja o numerze SMS pod
  który należy wysłać głos na wybranego finalistę, treści oraz cena wysyłanej wiadomości.
  17. Głosować można kupując e-wydanie dziennika poprzez wysłanie wiadomości SMS . Zakup
  przez Głosujących e-wydań w Plebiscycie odbywać się będzie poprzez wysłanie wiadomości
  SMS na nr 7155, w treści należy wpisać PREFIX GAZETY oraz numer przypisany
  wybranemu kandydatowi. Koszt zakupionego w ten sposób e-wydania wynosi 1,23 zł z VAT .
  Głosować w ten sposób należy od 20 kwietnia 2012 do dnia 21 maja 2012 r. do
  godz.23:59:59.
  18. Jedna osoba za pośrednictwem SMSów może kupić dowolną liczbę e-wydań w Plebiscycie.
  Każde e-wydanie zakupione SMSem stanowi jeden głos w Plebiscycie.
  19. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 23 maja 2012 r.
  20. Nagrodę określoną w art. 6 poniżej i tytuł Wychowawcy Roku 2012 r. otrzyma 16
  Wychowawców - po jednym w każdym województwie, którzy w drugim etapie Konkursu
  uzyskają najwyższą liczbę głosów spośród kandydatów zgłoszonych w ich województwach. W
  wypadku, gdyby dwóch lub więcej kandydatów w danym województwie otrzymało równą
  liczbę głosów, rozstrzygający głos mają Organizatorzy Konkursu.
  21. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej Programu i
  dzienników regionalnych wskazanych w ust. 11.
  22. W przypadku, gdyby którykolwiek ze zwycięzców Konkursu nie mógł z jakiejkolwiek przyczyny
  odebrać nagrody, także w przypadku wykluczenia zgodnie z ust. 19 poniżej, nagrodę
  otrzymuje ten z Wychowawców, który otrzymał kolejną liczbę głosów w danym
  województwie.
  23. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu
  mogą być w każdym czasie wykluczeni z uczestnictwa w Konkursie, niezależnie od liczby
  oddanych na nich głosów i etapu Konkursu.
  24. Kandydaci mogą w każdym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie składając pisemne
  oświadczenie na adres wskazany w art. 8 ust. 10 niniejszego Regulaminu.
  ARTYKUŁ 6 - NAGRODY
  1. Nagrodą dla zwycięzców drugiego etapu Konkursu, tj. 16 Wychowawców - po jednym w
  każdym województwie jest sfinansowanie na kwotę 1500 złotych inicjatyw wychowawczych
  zwycięzców konkursu.
  2. Nagrodę otrzymuje każdy z nauczycieli, który w drugim etapie konkursu uzyskał najwyższą
  liczbę głosów spośród kandydatów zgłoszonych w jego województwie.
  ARTYKUŁ 7 - KOMUNIKACJA I DODATKOWE INFORMACJE
  1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej
  (www.szkolabezprzemocy.pl/zakładka: Wychowawca Roku 2012)
  2.Na stronie internetowej, o której mowa powyżej znajdą się w szczególności następujące
  informacje:
  a) Regulamin Konkursu,
  b) Formularz zgłoszeniowy,
  c) Lista tytułów regionalnych, które koordynują Konkurs w poszczególnych
  województwach.
  ARTYKUŁ 8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Przystąpienie do Konkursu, w tym zgłoszenie kandydata oznacza bezwarunkową zgodę na
  postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez Organizatorów.
  3. Regulamin jest dostępny na stronie www.szkolabezprzemocy.pl (zakładka: Wychowawca
  Roku 2012).
  4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości w taki sam sposób, w jaki
  został ogłoszony niniejszy regulamin.
  5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z
  działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich.
  6. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane będą zgodnie
  z postanowieniami kodeksu cywilnego przez sąd właściwy dla m. st. Warszawy.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli dnia 14 marca 2012 roku o
  godz. 8.00 i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
  8. Osoba zgłaszająca kandydata do udziału w Konkursie wyraża zgodę na udostępnienie
  własnego adresu mailowego i otrzymywanie wiadomości mailowych z biura Programu.
  9. Uczestnicy Konkursu i osoby zgłaszające kandydatów do Konkursu wyrażają zgodę na
  gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z
  dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr
  101, poz. 926 ze zmianami) na potrzeby organizacji Konkursu przez Media Regionalne
  .Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, 00-
  838 Warszawa, Polskapresse Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
  Warszawie, adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Fundację Orange z siedzibą w
  Warszawie, adres: ul. Ignacego Krasickiego 55/59, 02-608 Warszawa oraz Profile Spółkę z
  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mickiewicza 40, 01-650
  Warszawa. Uczestnicy Konkursu oraz osoby zgłaszające mają prawo dostępu do treści swoich
  danych osobowych oraz ich przetwarzania.
  10. Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, poza kuponami do głosowania w drugim
  etapie Konkursu, należy nadsyłać na adres: Profile Sp. Z o.o., ul. Mickiewicza 40, 01-650
  Warszawa (z dopiskiem "Wychowawca Roku 2012"), chyba, że co innego wynika z
  niniejszego Regulaminu.

  Czytaj także

   Komentarze (1)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   t

   t (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 70 / 44

   chcesz wygrać konkurs? Chcesz zająć wyższe miejsce w konkursie? zamów pakiet 100 sms-ów za 80 zł oszczędzasz 43 zł , przy 200 sms-ach oszczędzasz już 86 zł itp. przy cenie sms-a 1,23 , napisz do...rozwiń całość

   chcesz wygrać konkurs? Chcesz zająć wyższe miejsce w konkursie? zamów pakiet 100 sms-ów za 80 zł oszczędzasz 43 zł , przy 200 sms-ach oszczędzasz już 86 zł itp. przy cenie sms-a 1,23 , napisz do mnie sms lub zdzwoń na nr 726238868 życzę powodzenia w konkursie

   chcesz wygrać konkurs? Chcesz zająć wyższe miejsce w konkursie? zamów pakiet 100 sms-ów za 180 zł oszczędzasz 66 złotych , przy 200 sms-ach oszczędzasz już 132 zł itp. przy cenie sms-a 2,46. , napisz do mnie sms lub zdzwoń na nr 726238868 życzę powodzenia w konkursie
   zwiń

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   DZ poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama