Wycinka drzewa i krzewu bez zezwolenia? Nowe prawo od 1...

  Wycinka drzewa i krzewu bez zezwolenia? Nowe prawo od 1 stycznia 2017 LEGALNA WYCINKA DRZEWA

  Beata Sypuła

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  To drzewo pod Zwierzyńcem ocalono przed ścięciem

  To drzewo pod Zwierzyńcem ocalono przed ścięciem ©internet

  Wycinka drzew bez zezwolenia od 1 stycznia 2017 NOWE PRAWO WYCINKI DRZEW Nowa ustawa nie zwalnia z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. W tym zakresie nadal obowiązują dotychczasowe przepisy. Jakie? Uzyskania zezwolenia na wycinkę nie wymaga usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych. CZYTAJ DALEJ
  To drzewo pod Zwierzyńcem ocalono przed ścięciem

  To drzewo pod Zwierzyńcem ocalono przed ścięciem ©internet

  Zmieniona ustawa o ochronie przyrody oraz zmiany w ustawie o lasach, które weszły w życie 1 stycznia tego roku, częściowo znoszą obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Obecnie prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia usunąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach.

  SPRAWDŹ TUTAJ PRZEPISY 2017:
  Kto może wyciąć drzew bez zezwolenia?
  WYCINKA DRZEW: NOWE PRAWO OD 1 STYCZNIA 2017  PORÓWNAJ, JAK WYGLĄDAŁO PRAWO DO TEJ PORY

  Drzewo skazane na ścięcie
  Usunięcie drzew liczących powyżej 10 lat lub krzewów wymaga zezwolenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (względnie konserwatora zabytków - w przypadku terenów zabytkowych) - nawet, jeśli są to tzw. samosiejki lub rośliny obumarłe. Wniosek w sprawie może złożyć każdy posiadacz nieruchomości. Jeżeli jednak ów posiadacz nie jest właścicielem, ma obowiązek dołączyć do wniosku zgodę właściciela.

  Kto nie płaci?
  Najczęściej jesteśmy zainteresowani taką sytuacją, kiedy chcemy usunąć drzewa lub krzewy bez opłaty. Ale zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, bezpłatna wycinka jest możliwa wtedy, kiedy nie jest też wymagane zezwolenie. Bezpłatnie usunie drzewa osoba fizyczna występująca o zezwolenie na ich usunięcie ze względu na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pamiętaj! Jeśli np. w swoim domu prowadzisz firmę i masz drzewo wymagające usunięcia, a zarazem występujesz o zgodę jako osoba prowadząca we własnym domu działalność gospodarczą - zapłacisz za wycinkę. Jeśli jednak złożysz wniosek jako mieszkaniec - obejdzie się bez opłat.

  Kiedy nie zapłacisz

  Bezpłatne jest także usunięcie drzew i krzewów związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Jeśli drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych - także usuniemy je bezpłatnie. Podobnie - jeśli zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi.
  Może się bowiem zdarzyć, że rozłożysta jabłoń rosnąca w naszym ogródku przed domem zasłania widok na jezdni. Wówczas usuniemy ją bez ponoszenia op-łat. Poniżej podajemy szczegółowo, kiedy musimy zapłacić za wycinkę, a kiedy nie.

  Aby wyciąć drzewo lub krzew, musisz przygotować dokumenty:

  - wypełniony formularz wniosku
  - tytuł prawny władania nieruchomością (kopia)
  - zgodę właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu lub użytkownikiem wieczystym (oryginał); jeśli teren stanowi współwłasność, konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli terenu
  - rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
  - zgodę organu uznającego obszar za rezerwat przyrody - w przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody
  - w przypadku naturalnego cieku wodnego - od jego zarządcy kserokopię potwierdzonego przez właściwy organ architektoniczno-budowlany zgłoszenia zamiaru wykonania modernizacji cieku wodnego
  - w przypadku urządzenia wodnego (np. rów) zlokalizowanego na działce niebędącej własnością zarządcy cieku - wniosek właściciela działki wraz z kserokopią pozwolenia wodnoprawnego
  pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzoną kopię) wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty

  Czy za wniosek, który składasz, musisz coś zapłacić

  Wniosek, który składasz, jest wolny od opłat. Istnieje jednak opłata skarbowa - w wysokości 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
  Płacą ją najczęściej pełnomocnicy drugiego współwłaściciela nieruchomości, np. synowej, zięcia, teściów. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
  Opłatę należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

  Uwaga! Te wycinki też bez opłat

  Bezpłatnie wytniesz:
  - w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych - jeśli posadzono drzewa i krzewy lub wyrosły na nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego po zakwalifikowaniu jej na cele budowlane,
  - z terenów zieleni komunalnej,
  - z parków gminnych, ogrodów działkowych i z zadrzewień - w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
  - jeśli obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie - z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
  - jeśli ich usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych, z grobli stawów rybnych.

  Kłopotliwe topole
  Wiele kontrowersji budzi wycinanie topoli. Czy są to drzewa, na których usunięcie wymagane jest zezwolenie, a za zgodę należy zapłacić, czy chwasty rozsadzające chodniki i nieznośne dla alergików? Jeśli są to topole o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm nienależące do gatunków rodzimych, jeśli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków - nie zapłacimy za wniosek o ich wycinkę.

  36.704 złote - tyle wynosi kara za samowolne wycięcie brzozy, której obwód pnia wynosi 101 cm. Najwyższą karę zapłacimy za bezprawne wycięcie jesionu wyniosłego - 89.284 złote

  Cięcia bez zezwoleń, opłat i kar
  Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów owocowych - o ile nie rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową.
  Nie staramy się o zezwolenia, gdy chcemy wyciąć starą jabłoń lub maliniak. Bez rygorów odbywa się wycinka na plantacjach drzew i krzewów, w tym młodych do 10 lat.

  Bez zezwoleń usuwane są drzewa z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego; z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od
  stopy wału. Nie staramy się o dodatkowe zezwolenia, jeśli drzewa lub krzewy stanowią przeszkodę lotniczą, przy budowie drogi, utrudniają meliorację, widoczność sygnalizatorów i pociągów lub utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych, po-wodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, a usuwane są na podstawie decyzji właściwej instytucji.

  Jakie opłaty obowiązują w 2011 roku
  Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni obowiązujące w 2011 rok (M.P. z 2010 r. nr 76, poz. 954).

  Opłaty zmieniają się co roku; w 2011 są nieznacznie wyższe niż w 2010.
  Poniżej podajemy niektóre maksymalne stawki za wycinanie drzew - za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
  drzewo o obwodzie pnia do 25 cm
  - 312,22 zł za 1 cm
  drzewo o obwodzie pnia od 51 do 100 cm
  - 740,11 zł za 1 cm
  drzewo o obwodzie pnia od 101 do 200 cm
  - 1.156,42 zł za 1 cm
  drzewo o obwodzie pnia powyżej 700 cm
  - 4.047,46 zł za 1 cm
  Dla poszczególnych rodzajów, gatunków i odmian drzew stawki są zróżnicowane:
  topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, akacja - dla tych drzew stawka za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm wynosi - 12,51 zł
  kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona
  - 34,03 zł
  dąb, buk, grab, lipa, choina, głóg (drzewiasty), jesion wy-niosły, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza, jodła pospolita, sosna świerk, platan klonolistny, wiąz, cyprysik, żywotnik
  - 82,77 zł
  jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew
  - 312,22 zł

  Kary za wycięcie drzew lub krzewów

  Wycięcie drzew bez zezwolenia podlega karze administracyjnej. Nie jest ona uznaniowa ani stała, lecz ściśle uzależniona od rodzaju drzewa, wieku, średnicy pnia. Im drzewo starsze i grubsze, im rzadsze i bardziej cenne przyrodniczo, tym stawki są wyższe.

  Ustawodawca wymienia 3 sytuacje uprawniające do nałożenia kary administracyjnej:
  - zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów przy okazji niewłaściwego wykonywania robót ziemnych lub używania sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz stosowania środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
  - usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia,
  - zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew i krzewów.

  Przykładowe kary za usunięcie drzew, wyliczone według obwodu drzewa na wysokości 130 cm:
  klon jesionolistny o obwodzie 101 cm
  - 13.498,04 zł kary
  brzoza o obwodzie 101 cm
  - 36.704,81 zł kary
  jesion wyniosły
  o obwodzie 101 cm
  - 89.284,40 zł kary.

  Gdy masz dworek po pradziadku

  Jeśli mieszkasz na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - obowiązują cię zaostrzone rygory zachowania jej w stanie niezmienionym. Dlatego w tym przypadku zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Uzyskamy je wówczas, gdy drzewa te są na tyle stare, że zagrażają bezpieczeństwu osób poruszających się po tym terenie albo samemu domostwu.

  Dzwoń lub pisz!  Na uwagi dotyczące poradnika czeka autorka pod numerem telefonu 32 634 21 55. Tematy, które warto podjąć w poradniku, można zgłaszać pod adresem: j.jenczelewska@dz.com.pl.

  Czytaj także

   Komentarze (17)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Mack

   Mr coll in jacks gmail.com (gość)

   Zgłoś naruszenie treści

   Pewnego wieczoru czytałem blog, jak wielu ludzi dostało tę pustą kartę online, gdy próbowałem poszukać nowej pracy, ale nie wydawało mi się jasne, więc zignorowałam. Trzy dni później byłem...rozwiń całość

   Pewnego wieczoru czytałem blog, jak wielu ludzi dostało tę pustą kartę online, gdy próbowałem poszukać nowej pracy, ale nie wydawało mi się jasne, więc zignorowałam. Trzy dni później byłem zdziwiony, widząc komentarz moich kuzynów, jak dostał pustą kartę wartą Milionów dolarów i bez wahania podałem mu telefon, aby pojechać do domu, aby opowiedzieć mi więcej o karcie i powiedział Mów mi, że to cud, że musiałem per-take. Dał mi adres e-mail hakerów i skontaktowałem się z nimi w sprawie karty, a oni odpowiedzieli i powiedzieli mi, że wszystkie procedury i warunki karty, co również powiedział mi mój kuzyn, zgodziłem się i spełniłem wymóg uzyskania karty. Cztery dni później słyszałem, jak zapukał do moich drzwi, oto był agent kurierski, który przywiózł paczkę do mojego domu, a dziś jestem 17 dolarów, milioner i ja dziękuję Bogu tym hakerom i bratu braci, którzy mnie do nich wprowadzają. To może brzmi dziwnie, ale możesz się dostać za pośrednictwem poczty elektronicznej: anorhackers606@Gmail.comzwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Aleja

   Coś za coś (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1 / 1

   A ja chcę zgłosić chęć czyszczenia/wycinki aleji , a na nich uschłe bembki, krzewy jaki dzikie jabłonie, grusze , ale oczywiście coś za coś, czyli gdyby mi zezwolono bez umieszczania opłat z tym...rozwiń całość

   A ja chcę zgłosić chęć czyszczenia/wycinki aleji , a na nich uschłe bembki, krzewy jaki dzikie jabłonie, grusze , ale oczywiście coś za coś, czyli gdyby mi zezwolono bez umieszczania opłat z tym związanymi to bym nasadził 100 sztuk sadzonek klonu czerwonego czy demba!
   Myślę że to ma sens tylko czy władze odpowiedzialne za tę aleje się zgodzą ?zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   nie wycinajcie drzew!

   ja (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 2 / 2

   i już sie zaczęło,wycinają drzewa "w pień",niedługo się podusimy,bo durny naród nie potrafi korzystać ze złagodzonych przepisów,jak można to można czyli wg kretynów trzeba ciąć gdzie się da bo np...rozwiń całość

   i już sie zaczęło,wycinają drzewa "w pień",niedługo się podusimy,bo durny naród nie potrafi korzystać ze złagodzonych przepisów,jak można to można czyli wg kretynów trzeba ciąć gdzie się da bo np liście przeszkadzają!!!!!!!!!!! MASAKRAzwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   DEMOKRACIA

   POLAK (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 11 / 3

   KUPIŁEM PODLEWAŁEM TO MOJA WŁASNOŚĆ A NIE URZĘDNIK ZA MOJE PODATKI MA MI POZWOLIĆ ŚCIĄĆ DRZEWO ŻE BY MIAŁ PRACE TO JEST DEMOKRACJA


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Ekodebilstwo

   Wlasciciel (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1 / 2

   W lesie pod survival to ekolog moze bo ekolog a ja nie moge moge ogrodu zaprojektowac bo chabaz sie rozrosl jak pracowalem za granica na zlodzieja Tuska z najdrozszym gazem wEU bo na "wegiel dobrej...rozwiń całość

   W lesie pod survival to ekolog moze bo ekolog a ja nie moge moge ogrodu zaprojektowac bo chabaz sie rozrosl jak pracowalem za granica na zlodzieja Tuska z najdrozszym gazem wEU bo na "wegiel dobrej klasy" mnie niestac z rodzina..zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   drzewa cmentarz

   drzewa na cmentarzu (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 10 / 1

   Dobry wieczór.
   Mam pytanie. Opiekuję się grobem mojego ojca który zmarł 16 lat temu. Po ustawieniu pomnika zasadziłam drzewa. tj. dwie tuje. Na dzień dzisiejszy tuje przeobraziły się w drzewa i...rozwiń całość

   Dobry wieczór.
   Mam pytanie. Opiekuję się grobem mojego ojca który zmarł 16 lat temu. Po ustawieniu pomnika zasadziłam drzewa. tj. dwie tuje. Na dzień dzisiejszy tuje przeobraziły się w drzewa i urosły na wysokość około 6 metrów i ich pnie są tak duże że boję się o swój pomnik i sąsiednich grobów (zagrażają mieniu). Korzenie zaczynają wypychać płytki chodnikowe. Myślę, że najrozsądniej byłoby usunąć te tuje. Piszę do Pani z zapytaniem do kogo mam napisać pismo czy do wójta czy do zarządcy cmentarza czyli księdza. Proszę też o informację kto w tym przypadku zapłaci za te usunięcie drzew. Bardzo dziękuję za pomoc.zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Pomocy ważne pytanie!

   Krzyś (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 7 / 1

   Brzozę mogę ściąć jak ma do 25cm czy do 35cm ????

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Proszę o pomoc!

   Marthanais (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 10 / 2

   Jeśli razem z kolegą uprawiamy survival , ścinamy małe buczki , brzózki itp. drzewa mierzące max. 7 m w średniczy raczej bardzo małej. Potem jednak nie wynosimy ich z lasu tylko powtórnie używamy....rozwiń całość

   Jeśli razem z kolegą uprawiamy survival , ścinamy małe buczki , brzózki itp. drzewa mierzące max. 7 m w średniczy raczej bardzo małej. Potem jednak nie wynosimy ich z lasu tylko powtórnie używamy. Czy jest to legalne? Jeśli nie mamy 18 lat to ile zapłacimy?

   Drugie pytanie to czy jeśli przyniesiemy sobie deski i tego typu materiały i wbijemy do kilku drzew to także możemy mieć problemy?

   Ostatnie pytanie - Czy kopanie "bunkru" w lesie może być także nielegalne?

   Proszę o odpowiedź! Pozdrawiam.zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   A co z krzewami

   Anna (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 4 / 3

   Dużo się pisze o drzewach a niewiele jest informacji nt krzewów które można lub nie można wycinać . Jakie to są krzewy i w jakich syuacjach można lub nie można wycinać .

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Błędy !

   Burmistrz (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 9 / 4

   "Może się bowiem zdarzyć, że rozłożysta jabłoń rosnąca w naszym ogródku przed domem zasłania widok na jezdni." a dalej czytamy "Nie staramy się o zezwolenia, gdy chcemy wyciąć starą jabłoń.."...rozwiń całość

   "Może się bowiem zdarzyć, że rozłożysta jabłoń rosnąca w naszym ogródku przed domem zasłania widok na jezdni." a dalej czytamy "Nie staramy się o zezwolenia, gdy chcemy wyciąć starą jabłoń.."

   Ciekaw ile błędów jeszcze jest w tym pseudoartyukule?zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   kiedy wyciąć?

   Olga (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 8 / 1

   Witam, Mam na swojej działce drzewa krzewy samo-sieje. ok 5 letnie i w tym roku chce je wyciąć i zgodnie z prawem mogę to zrobić bo nie przekraczają dziesięciu lat. Ale muszę występować z jakimś...rozwiń całość

   Witam, Mam na swojej działce drzewa krzewy samo-sieje. ok 5 letnie i w tym roku chce je wyciąć i zgodnie z prawem mogę to zrobić bo nie przekraczają dziesięciu lat. Ale muszę występować z jakimś wnioskiem do gminy? czy w lipcu moge je wyciąć?zwiń

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   DZ poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama