Ważne
  STADION ŚLĄSKI w obiektywie | regulamin konkursu...

  STADION ŚLĄSKI w obiektywie | regulamin konkursu fotograficznego

  DM

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  Regulamin Konkursu Fotograficznego pod nazwą
  STADION ŚLĄSKI W OBIEKTYWIE
  zwanego dalej „Konkursem”


  Art. 1
  Informacje ogólne
  1.Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Stadion Śląski w obiektywie”
  3.Konkurs polega na: wyborze w głosowaniu najlepszych 10 zdjęć przez czytelników i internautów oraz 10 najlepszych zdjęć przez Jury Konkursu.
  4.Konkurs organizowany będzie od dnia 23.06.2017 do dnia 30.09.2017.
  5.Organizator powołuje Jury Konkursu w skład której wchodzą Arkadiusz Gola - fotoreporter „Dziennika Zachodniego", Maciej Gramatyka - dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Adam Pawlicki - główny specjalista ds. public relations Stadionu Śląskiego oraz Krzysztof Gronowicz - dyrektor marketingu „Dziennika Zachodniego". Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

  Art. 2
  Warunki udziału w Konkursie

  1.Dokonanie zgłoszenia zdjęć do udziału w plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z udzieleniem spółce POLSKA PRESS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prawa do nieodpłatnego, wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda ma charakter nieodwołalny i dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby Konkursu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i ich rozpowszechnienie na portalu internetowym www.dziennikzachodni.pl.
  2.Dokonując zgłoszenia zdjęć do udziału w plebiscycie osoba zgłaszająca oświadcza, że jest autorem zgłaszanych zdjęć i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgody do wykorzystywania zdjęć, w zakresie o którym mowa w pkt. 1.
  3.W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
  4.W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, o której mowa w pkt. 3, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  5.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  6.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.

  Art. 3
  Zasady przeprowadzania Konkursu

  1.Konkurs będzie się odbywał w dniach od 23 czerwca do 31 lipca 2017 r.
  2.Tematem konkursu jest Stadion Śląski.
  3.Ostatecznego wyboru zwycięzców spośród nadesłanych fotografii dokonają czytelnicy i internauci Dziennika Zachodniego oraz jury konkursu.
  4.Nagrodzone fotografie zostaną zaprezentowane za stronie internetowej przedstawiającej zwycięzców oraz na wystawie, która zostanie pokazana na Stadionie Śląskim.
  5.Każdy uczestnik może przesłać 1 zdjęcie cyfrowe, które wykonał osobiście, do którego posiada nieograniczone prawa autorskie oraz prawa do użytkowania i których treść nie narusza przepisów prawa kraju autora, przepisów prawa Unii Europejskiej bądź dóbr osobistych przedstawionych na nich osób.
  6.Udział można wziąć wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych konkursu. Zdjęcia nadsyłane pocztą lub w inny sposób nie będą uwzględniane.
  7.Przysyłane zdjęcia muszą mieć wymiary min. 1920 x 1080 pikseli, a wielkość pliku nie może przekraczać 5 MB. Akceptowane są wyłącznie zdjęcia w formacie JPEG. Ponadto uczestnik musi posiadać wersję każdego zgłoszonego zdjęcia w oryginalnym rozmiarze – organizator konkursu może ewentualnie poprosić go o jej przysłanie do celów publikacji na wystawach lub w mediach drukowanych w ramach wymienionych niżej działań promocyjnych.
  8.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć rażąco odbiegających od założeń tematycznych konkursu. Organizator nie będzie wysyłał zawiadomień o usunięciu zdjęć. Ponadto Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie oraz bez uprzedniego zawiadomienia zmian w opublikowanych przez niego treściach oraz do ich uzupełniania, nawet jeżeli ma to wpływ na warunki udziału w konkursie.
  9.Biorąc udział w konkursie, uczestnik udziela Polska Press Sp. z o.o. oraz powiązanym z nim firmom nieodwołalnego, bezterminowego zwykłego prawa do użytkowania przesłanych zdjęć w ramach działań PR. Obejmuje to możliwość publikowania, powielania, odwzorowywania i rozpowszechniania zdjęć do celów autopromocji Polska Press Sp. z o.o. Czynności te będą miały miejsce wyłącznie w związku z konkursem, w którym uczestnik bierze udział, oraz z wynikającą z niego komunikacją. Pozwolenie to obejmuje możliwość wykorzystywania przesłanych zdjęć w celu: prezentacji na wystawach, publikowania w Internecie i w sieciach społecznościowych, umieszczania w innych publikacjach, w tym w informacjach prasowych osób trzecich, przedstawienia usług Polska Press Sp. z o.o. W celu komercyjnego użycia zdjęć wykraczającego poza powyższe zastosowania wymagana jest osobna zgoda uczestnika.
  10.Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że posiada względem zgłoszonych zdjęć prawa autorskie oraz nieograniczone prawa do użytkowania. Uczestnik oświadcza ponadto, że przesłane zdjęcia są wolne od praw osób trzecich; w szczególności, że wszelkie rozpoznawalne na zdjęciach osoby zgadzają się na ww. użytkowanie oraz że takie użytkowanie nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnik uwalnia tym samym Polska Press Sp. z o.o. od wszelkich roszczeń osób trzecich.
  11.Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska jako autora zdjęć. Uczestnik oświadcza, że treść przesłanych plików zdjęciowych nie narusza obowiązujących norm zakazujących, w szczególności przepisów dotyczących rozpowszechniania pornografii. Za publikację zdjęć w ramach warunków publikacji nie będą wypłacane honoraria ani wynagrodzenia. Uczestnik może w każdym momencie wycofać swoje zdjęcia z konkursu, zgłaszając się do Organizatora Konkursu. Wyjątek stanowią zdjęcia, które po ocenie przez jury zostaną zamieszczone na stronie jako zwycięskie prace. Przesyłając zdjęcia, uczestnik oświadcza, że akceptuje warunki udziału w konkursie. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
  12.Zgłaszanie zdjęć jest możliwe przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: www.dziennikzachodni.pl/stadion.
  13.Zgłoszenia zdjęć będą przyjmowane w terminie 23 czerwca – 21 lipca 2017 r.
  14.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów.
  15.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w regulaminie.
  16.Od 30 czerwca na stronie internetowej będzie publikowana i aktualizowana lista zweryfikowanych zdjęć konkursowych.
  17.10 najlepszych zdjęć wybiorą w głosowaniu SMS czytelnicy i internauci „Dziennika Zachodniego". Wyniki tego głosowania będą na bieżąco publikowane pod adresem: www.dziennikzachodni.pl/stadion.
  18.Swojego wyboru dokona także jury konkursu, które również nagrodzi 10 fotografii.
  19.W sumie 20 zwycięskich zdjęć zostanie pokazanych we wrześniu na wystawie na Stadionie Śląskim.

  Nagrody rzeczowe:

  Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca w głosowaniu czytelników i internautów a także za trzy pierwsze miejsca, które wskaże jury konkursu:
  Głosowanie czytelników i internautów:
  1 miejsce:
  - dyplom za zajęcie 1. miejsca
  - fotograficzny aparat cyfrowy SONY RX10
  2 miejsce:
  - dyplom za zajęcie 2. miejsca
  - fotograficzny aparat cyfrowy SONY HX400
  3 miejsce:
  - dyplom za zajęcie 3. miejsca
  - fotograficzny aparat cyfrowy SONY HX300

  Wybór Jury Konkursu:
  1 miejsce:
  - dyplom za zajęcie 1. miejsca
  - fotograficzny aparat cyfrowy SONY RX10
  2 miejsce:
  - dyplom za zajęcie 2. miejsca
  - fotograficzny aparat cyfrowy SONY HX400
  3 miejsce:
  - dyplom za zajęcie 3. miejsca
  - fotograficzny aparat cyfrowy SONY HX300

  Głosowanie

  1.Głosowanie czytelników i internautów odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 30.06 do 28.07.2017 r., do godz. 20.59 na następujących warunkach.:
  a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
  „Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks. po kropce wpisując numer wybranego zdjęcia/
  c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  e. jeden wysłany SMS to 1 głos w konkursie na daną kandydaturę ;
  f. uczestnik konkursu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  g. w obliczeniu wyników konkursu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach konkursu;
  h.w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  2.O zwycięstwie w konkursie decyduje największa suma liczby głosów.
  3.W przypadku gdy dwie lub więcej kandydatur będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez jury konkursu.

  Art. 4
  Ogłoszenie wyników Konkursu

  1.Komisja Konkursowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu w dniu 31.07.2017 r. na stronie internetowej www.dziennikzachodni.pl/stadion.

  Art. 5
  Nagrody w Plebiscycie

  1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
  2.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Art. 6
  Reklamacje

  1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane na adres Organizatora z dopiskiem tytułu konkursu.
  2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 7
  Ochrona danych osobowych

  1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
  5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
  6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Konkursu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Konkursu.
  7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

  Czytaj także

   Komentarze (1)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Parodia konkursu

   Jaity (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 2

   Jak zawsze w DZ konkurs pomieszany z kupowaniem zwycięstw za SMS'y

   Partnerzy projektu

   Stadion Śląski na zdjęciach 360°

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   DZ poleca

   DZIEWCZYNA LATA 2017 | Głosujemy!

   DZIEWCZYNA LATA 2017 | Głosujemy!

   Dopasuj słowa do opisów i sprawdź, czy znasz język śląski

   Dopasuj słowa do opisów i sprawdź, czy znasz język śląski

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Gry On Line - Zagraj Reklama