Od 15 stycznia do 26 czerwca 2017 rolnicy składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Agencja Rynku Rolnego ma nowy wzór wniosku, który składają do jej biur rolnicy.

W sezonie 2015/2016 sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego w Polsce wyniosła 174 676 ton. To niemal tyle samo, co we wczesniejszym okresie 2014/2015 - 174 152 ton. Dopłaty dotyczą zbóż ozimych, jarych, roślin strączkowych i ziemniaków. Wnioski o dopłaty do materiału siewnego 2017 można składać w oddziałach terenowych ARR.

 

Stawki dopłat do 1 hektara zostaną ustalone dopiero po zebraniu wniosków, najpóźniej do 30 września.

"Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do OT ARR, gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku", wyjaśnia ARR.

 


Wniosek o dopłaty do materiału siewnego 2017 - pobierz formularz

 

Do jakich roslin przysługują dopłaty? Oto gatunki:


 • w przypadku zbóż: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto;

 • w przypadku roślin strączkowych: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna;

 •  ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:


 • 1) odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;

 • 2) odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

 • 3) pszenicy twardej – 150 kg;

 • 4) odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

 • 5) odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;

 • 6) odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

 • 7) odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;

 • 8) odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

 • 9) pszenżyta – 150 kg;

 • 10) owsa zwyczajnego – 150 kg;

 • 11) owsa nagiego – 120 kg;

 • 12) owsa szorstkiego – 80 kg;

 • 13) łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;

 • 14) grochu siewnego – 200 kg;

 • 15) bobiku – 270 kg;

 • 16) wyki siewnej – 80 kg;

 • 17) soi – 120 kg;

 • 18) ziemniaka – 2000 kg;

 • 19) mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg. 

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany są przyznawane w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, a to oznacza, że  w okresie 3 lat podatkowych (obrotowych), czyli w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 15 000 euro.


Przypominamy, że dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. 

 

Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą przyczynić się do zniszczenia upraw założonych z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Co wtedy? Wówczas też można otrzymać dopłatę do nasion w 2017 roku, trzeba jednak takie nadzwyczajne zdarzenia, a właściwie ich skutki udokumentować, załączać np. protokołół szacowania szkód.