Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, wypełniony formularz INF-C Informacja o piwie w składzie podatkowym należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Wypełniony formularz składamy w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności.