Deklaracja PCC-2 o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, musi być złożona w terminie do 14 dnio od dnia powstania obowiązku podatkowego. Co ważne, dokument ten składa notariusz zamiast PCC-3 podatnika, w przypadku gdy od podatnika nie wymagana jest forma notarialna umowy, lecz obie strony (np. dla bezpieczeństwa) postanowiły zawrzeć taką umowę i potwierdzić ją podpisem i pieczęcią notarialną.