Formularz PIT-23, czyli Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wypełniamy w przypadku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości, który zakup został dokonany przed 1 stycznia 2007r, bez względu na datę jego sprzedaży. Za jego pomocą podatnik informuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania urząd skarbow (naczelnika urzędu skarbowego) o dochodach, które osiągnął tytułem zbycia ww. nieruchomości.

Formularz PIT-23 należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia dokonania zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.