Umowa zlecenie to jedna z umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że przy rozstrzyganiu wszelkich niejasności mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Błędne jest zatem przekonanie, że podlega ona przepisom Kodeksu Pracy. W umowie zlecenie jedna ze stron (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej w dokumencie czynności na rzecz drugiej strony umowy (zleceniodawcy) na warunkach zapisanych w umowie. Co ciekawe, umowa zlecenie nie musi być wcale zawarta na piśmie - może mieć także formę ustną.

Ponadto, jeśli zapisy umowy nie stanowią inaczej, to pracownika (zleceniobiorcę) obowiązują przepisy ochronne, zwłaszcza te dotyczące czasu pracy i minimalnego wynagrodzenia oraz wypowiedzenia.