Józef Wolski, prezes zarządu Kopex SA w siedzibie Ministerstwa Gospodarki podpisał się pod Deklaracją polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania z tego obszaru są wpisane w strategię odpowiedzialnego biznesu Kopex SA. - Przyszłość należy do firm innowacyjnych, które - jak nasza - rozumieją, że budowanie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy i bycie liderem w branży wymaga stosowania zasad zrównoważonego rozwoju na każdym poziomie zarządzania - powiedział Józef Wolski.

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 to dokument wskazujący na kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian społeczno- gospodarczych. Nawiązuje on do międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) i realizowany był już w wielu krajach europejskich m.in. Austrii, Zjednoczonym Królestwie czy Królestwie Niderlandów.

Celem projektu jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie wyzwań w tym obszarze oraz wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz wypracowania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski.

Raport ten definiuje najważniejsze wyzwania i wskazuje działania niezbędne do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w sześciu priorytetowych obszarach, za które uznano: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastrukturę, zasoby naturalne, energię, a także jakość państwa i instytucji publicznych. - W ostatnich latach coraz więcej firm  w Polsce wprowadza do swoich strategii koncepcję zrównoważonego rozwoju. To oznacza szansę na coraz lepsze wykorzystanie zasobów i budowanie trwałych relacji z otoczeniem - powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas inauguracji IV Etapu Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Spotkanie odbyło się 24 kwietnia 2015 r. w MG.

Wiceminister Henclewska zaznaczyła, że dzięki projektowi Wizja 2050 udało się stworzyć platformę dialogu administracji i biznesu na rzecz polityki gospodarczej dostosowanej do bieżących wyzwań. – Wspólnie  wypracowujemy propozycje rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski w zgodzie z założeniami polityki m.in. energetycznej, przemysłowej i klimatycznej. Konkretnym efektem naszej działań jest np. internetowa Platforma Zrównoważonej Energii, która powstała w rezultacie prac Grupy Roboczej ds OZE i efektywności energetycznej – powiedziała.

Od 2011 roku projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska, PwC i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2015 roku do działań w ramach projektu włączyła się firma Deloitte.