Od 22 lutego 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Najważniejsze publikowaliśmy 22.o2., dziś część 2. Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy (dotyczy zawarcia umowy, w której wskazano obiektywne przyczyny leżące po jego stronie).

Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy (w formie pisemnej lub elektronicznej) o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 25 1 § 4 pkt 4 (chodzi o umowę, w której wskazano obiektywne przyczyny leżące po jego stronie - jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy) wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia (art. 251 § 5 k.p.).

Nowe wykroczenie w Kodeksie pracy, które związane jest z obowiązkiem poinformowania okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy na czas ok-reślony, w której wskazano obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy.

Kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy - w formie pisemnej lub elektronicznej - o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia - podlega karze grzywny od 1.000 do  30.000 zł (art. 281 pkt 1a k.p.).

Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony jest taki sam, jak przy wypowiadaniu umów na czas nieokreślony.

U chylony został przepis art. 33 k.p., zgodnie z którym przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Skreślony został też przepis o okresie wypowiedzenia umowy zawartej na zastępstwo, który wynosił 3 dni. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
- 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 mies.;
- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 k.p.).

Wzwiązku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W tym czasie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 362 k.p.).

Beata Sikora-Nowakowska,
rzecznik prasowy OIP w Katowicach