Wszyscy kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy a następnie znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą liczyć na pomoc finansową w wysokości do 1,5 tys. zł miesięcznie - zakłada ustawa, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Pomoc będzie wypłacana dzięki utworzeniu finansowanego przez banki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.
„Celem uchwalonej ustawy jest zapewnienie wsparcia finansowego kredytobiorcom, którzy na skutek obiektywnych okoliczności znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej a jednocześnie są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiących znaczne obciążenie dla ich domowych budżetów. Ustawa obejmuje swym zakresem kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” - podano w komunikacie.

Ustawa określa przesłanki jakie musi spełnić kredytobiorca, aby mógł skorzystać z pomocy udzielnej osobom fizycznym, zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, będącym w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc będzie udzielana kredytobiorcy, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie wsparcia posiadać będzie status bezrobotnego lub znalazł się w sytuacji, w której miesięczna rata kredytu mieszkaniowego przekracza 60% miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy.

Zgodnie z ustawą, pomoc będzie udzielana kredytobiorcom, którzy w dniu złożenia wniosku o przyznanie wsparcia będą posiadać status bezrobotnego lub w momencie, kiedy miesięczna rata kredytu mieszkaniowego przekracza 60 proc. miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy. Ustawa równo traktuje kredytobiorców zadłużonych zarówno w złotówkach, jak i walutach obcych. Zgodnie z założeniem projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, będą oni otrzymywać pomoc do 1,5 tys. zł, maksymalnie przez 18 miesięcy. Pomoc będzie zwrotna, jednak nieoprocentowana.
Zwrot pomocy, następowałby po dwóch latach od jej udzielenia z możliwością rozłożenia jej na 8 lat. Decyzje w sprawie udzielania wsparcia dla kredytobiorców podejmowałby Bank Gospodarstwa Krajowego. W BGK utworzony ma zostać specjalny Fundusz Wsparcia Kredytobiorców o wartości 600 mln zł, który sfinansują banki. Dodatkowo, przy BGK ma powstać Rada Funduszu Wsparcia, której zadaniem będzie szczegółowe rozpatrywanie wniosków kredytobiorców oraz decydowanie o umorzeniu zobowiązań kredytobiorców.
Ponadto w przypadku większego zapotrzebowania na tę pomoc banki mogłyby dołożyć do funduszu jeszcze 300 mln zł, proporcjonalnie do liczby ich klientów, którzy skorzystali z ustawy. Mowa o bankach dysponującymi kredytami najbardziej zagrożonymi. Ustawa wejdzie w życie 90 dni od dnia ogłoszenia. O wsparcie będzie można występować do 31 grudnia 2018 r.