Ministerstwo Gospodarki wraz z Ministerstwem Finansów tworzą pakiet instrumentów antykryzysowych, czyli Program dla Śląska. Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Ministerstwem Finansów tworzy Pakiet interwencyjny oraz instrumenty dla jego realizacji, który będzie wsparciem dla potrzeb regionów Polski poddanym nagłym zmianom strukturalnym w przemyśle. Rozwiązania będą miały charakter ustawy, a pierwszym beneficjentem mogą być województwa Śląskie i Małopolskie.


– Dzisiaj rozpoczynamy proces konsultacji instrumentów finansowych i prawnych a 15 maja przedstawimy je Zespołowi ds. Industrializacji Śląska – powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Diagnoza i propozycje narzędzi przeciwdziałania deindustrializacji wypracowane zostały we współpracy z przedstawicielami samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu województwa śląskiego i małopolskiego.

– Propozycje naszych rozwiązań dzisiaj przedstawimy wiceprzewodniczącemu KE Jyrki  Katainenowi i komisarz Elżbiecie Bieńkowskiej w odniesieniu do zastosowaniu  Planu Junkera w finansowaniu części planu – dodaje wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

Ustawa interwencji industrializacyjnej składa się z 5 grup instrumentów, które tworzą tzw. Pakiet Industrializacyjny:

1. Wsparcie istniejącego przemysłu i firm otoczenia.

    ustawa deregulacyjna z ułatwieniami rozliczeń z fiskusem dla firm objętych sytuacją kryzysową,
    narzędzia sektorowe BGK w formie gwarancji dla banków obsługujących firmy objęte sytuacją kryzysową,
    dodatkowe narzędzia proeksportowe dla firm objętych sytuacją kryzysową,
    uzupełnienie ustawy kryzysowej do obniżenia czasowego opłat ZUS i zapewnienia elastyczności zatrudnienia.

2. Wsparcie pozyskiwania nowego przemysłu i rozwoju nowoczesnych branż.

    priorytetyzacji infrastruktury komunikacyjnej - szczególnie drogowej,
    przekazanie gruntów spółek skarbu państwa niezbędnych do rozwoju infrastruktury przemysłowej,
    stworzenie sieci parków przemysłowych w miejscach wymagających interwencji.
    zwiększenie akwizycji międzynarodowej nowych projektów inwestycyjnych w branżach przyszłościowych (m.in. branży lotniczej, chemicznej, biotechnologicznej, motoryzacyjnej czy centrum usług wspólnych),
    zwiększenie intensywności wsparcia na terenie objętym kryzysem.

3. Wsparcie badań i innowacji dla przemysłu.

    zestawienie project pipline z projektów kluczowych B+R i objęcie ich statusem priorytetu w Programach europejskich i krajowych,
    zbudowanie instrumentu finansowania infrastruktury technologicznej na tym terenie.

4. Rewitalizacja infrastruktury przemysłowej i społecznej.

    stworzenie instrumentów prośrodowiskowych dla inwestujących przedsiębiorstw przemysłowych w celu rozwoju ich działalności i rewitalizacji terenów będących w ich posiadaniu,
    rewitalizacji infrastruktury mieszkaniowej w celu zwiększenia atrakcyjności i dopasowania do wymogów środowiskowych.

5. Wsparcie społeczne i dopasowanie kadr do przyszłej struktury przemysłu.

Zestawienie instrumentów rynku zatrudnienia i dopasowania edukacji do potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych, w tym wyposażenie szkół i firm w infrastrukturę edukacyjną

Główne źródła finansowania:

    środki europejskie,
    środki budżetu państwa (NFOŚIGW, BGK, Spółki skarbu państwa),
    środki Planu Junkra,
    środki zwrotne.

Na program dla Śląska jest 13 mld zł do wydania w perspektywie 20 lat.