O upadłościach firm, także na Podkarpaciu, w rozmowie z Tomaszem Starzykiem z Soliditet Polska, z Grupy Bisnode.

- Coraz więcej firm ogłasza upadłość, również na Podkarpaciu. Dlaczego?

- Bo ogłoszenie upadłości może okazać się jedynym rozwiązaniem dla zadłużonej spółki. Jednak w większości przypadków proces ten jest niezwykle skomplikowany i długotrwały. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do sądu. Ogłoszenie upadłości dotyczy przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny i nie reguluje swoich zobowiązań finansowych, a także np., kiedy co prawda na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, ale ich suma przekracza wartość majątku.

- Kto może złożyć wniosek o upadłość?

- Może to zrobić dłużnik i każdy jego wierzyciel.

Złożenie takiego wniosku w terminie to nie tylko prawo, ale i obowiązek. Jeśli dłużnikiem jest spółka osobowa, wniosek może złożyć każdy wspólnik odpowiadający za zobowiązania spółki oraz każdy, kto ma prawo do jej reprezentowania, a także likwidator i kurator ustanowiony przez sąd. Wniosek trzeba złożyć nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia zaprzestania płacenia długów lub od dnia, w którym majątek firmy nie wystarcza na zaspokojenie wierzycieli.

- Sąd po zbadaniu sprawy ogłasza upadłość przedsiębiorstwa. Co to tak naprawdę oznacza to dla pracowników?

- Podczas zwolnienia grupowego z powodu upadłości z ochrony przed zwolnieniem nie korzysta żaden pracownik. Oznacza to, że pracodawca nie jest w żaden sposób ograniczany przy wręczaniu wypowiedzeń, może je więc dostać każdy. Pracodawca może także wypowiedzieć umowę o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

- A kobiety w ciąży i na urlopie macierzyńskim?

- Kobieta w ciąży lub na urlopie macierzyńskim jest w sposób szczególny chroniona przez prawo pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy.

- Kto po ogłoszeniu upadłości firmy wypłaca matce pieniądze?

- Po ogłoszeniu upadłości, dalsze świadczenia, do momentu porodu oraz w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego wypłacane są przez ZUS. Pracownik jednak nie może już ubiegać się o urlop wychowawczy.

W pierwszym półroczu 2012 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 416 firm. W analogicznym okresie ubiegłego roku ogłoszono upadłość 349 przedsiębiorstw. Nie inaczej jest z firmami na Podkarpaciu. W pierwszych sześciu miesiącach sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 11 firm. W porównaniu do pierwszego półrocza 2011 r. stanowi to wzrost o cztery podmioty. 11 ogłoszonych upadłości lokuje nas na 10 miejscu w kraju. Najczęściej upadłości notuje się w sektorze budowlanym. Przyczyną są głównie zaległości płatnicze, jak również spadek koniunktury oraz duża konkurencja na rynku. Niewiele mniej upadłości notuje się w handlu, zarówno detalicznym jak i hurtowym.