Tworząc spółdzielnię socjalną, będzie można otrzymać duże dofinansowanie, darmowe doradztwo księgowe oraz marketingowe. Ponad 8 mln zł ma częstochowska Agencja Rozwoju Regionalnego na projekt Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który ma dać około 100 nowych miejsc pracy, do połowy 2018 roku. - Dla nas kluczowym i sztandarowym przedsięwzięciem jest tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej - tłumaczy Marta Leżańska, kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Miejsc pracy będą w subregionie północnym województwa śląskiego (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki), przede wszystkim w spółdzielniach socjalnych.

JOWES przez 6 miesięcy będzie współfinansował bieżące funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, aby nowe podmioty mogły utrzymać się na rynku.  Ośrodek oferuje usługi doradztwa ogólnego, biznesowego oraz specjalistycznego: marketingowego, prawnego  i  księgowego, a także wsparcie techniczne obejmujące udostępnienie zaplecza lokalowego i infrastruktury biurowej.

Ośrodek ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi, których w Częstochowie jest ponad 700.  

- Problem wykluczenia społecznego związanego z bezrobociem istnieje od lat i będzie narastał. Chcemy skupić w JOWES fachowców, doradców, przedstawicieli różnych branż działających na rynku, ale także osoby prawne, bo to daje stabilność - podkreśla Marta Leżańska.

W Częstochowie udało się  już trzy spółdzielnie  socjalne. Jedną z nich jest  „Jasne, że BUS”, odpowiedzialna m.in. za przewóz osób niepełnosprawnych.

Spółdzielnię socjalną może założyć grupa osób, ale też organizacja pozarządowa, gmina, kościoły.

Osoby fizyczne muszą należeć do jednej z grup: m.in. bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu po zakończeniu lecznictwa odwykowego, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców realizujących indywidualny program integracji.