Jest już w Semie poselski projekt ustawy o zmieniającej dotychczasowe przepisy dotyczące funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Przepisy autorstwa PiS już zostały okrzyknięte ustawą likwidacyjną górnictwa. Czy słusznie? Ustawa jest procedowana w Sejmie dlatego, że 31 grudnia 2015 r. upływa termin obowiązywania programu pomocowego „Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2011 – 2015”, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z 23 listopada 2011 r.

Projekt ustawy zawiera m.in. następujący zapis: Odprawa przysługuje pracownikom, z którymi zostanie rozwiązana za porozumieniem stron umowa o pracę po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., zatrudnionym na dzień zbycia na powierzchni kopalni, w tym w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla i posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie górniczym w celu ich likwidacji.

Dotyczyć ma to tych pracowników, którzy przed 1 stycznia 2019 r. będą zatrudnieni w kopalniach przekazanych m.in. do do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Pracownikom tym będzie przysługiwać przede wszystkim  jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:


  1. 12-krotności należnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w kopalni, w której pracownik był zatrudniony – jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana w okresie do 3 miesięcy od dnia zbycia  w celu likwidacji kopalni.

  2. 8-krotności należnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w kopalni, w której pracownik był zatrudniony – jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana w okresie od 4 do 6 miesięcy od dnia zbycia w celu likwiacji kopalni

  3. 4-krotności należnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w kopalni, w której pracownik był zatrudniony – jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana w okresie od 7 do 9 miesięcy od dnia zbycia w celu likwidacji kopalni.

Jednorazowa odprawa pieniężna może być przyznana nie później niż 12 miesięcy przed dniem uzyskania przez pracownika uprawnień emerytalnych.”;
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.