Rząd chce znowelizować przepisy ustawy o formach popierania budownictwa mieszkaniowego, by wyeliminować bariery w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego. Będzie możliwość finansowania spółdzielczych mieszkań lokatorskich a w ramach budownictwa czynszowego - dodatkowych powierzchni służących zaspokojeniu osób starszych.

W agendzie dzisiejszego - wtorek 9 maja posiedzenia rady Ministrów jest nowelizacja ustawy o niektórych formach budownictwa społecznego. Choć nowe reguły wsparcia dla budownictwa społecznego, koncentrujące się na budownictwie czynszowym, zostały ustawowo uregulowane całkiem niedawno, zaszła pilna potrzeba korekt, bo część regulacji jest zwyczajnie "nieżyciowa".

Konieczność wprowadzenia zmian do ustawy wynika z założeń projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz wniosków płynących z realizacji pierwszej edycji programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, projekt nowelizacji przepisów jest odpowiedzią na sygnalizowane przez inwestorów bariery udziału w programie. Wiążą się one m.in. z ograniczeniem finansowania wyłącznie lokali na wynajem, bez możliwości finansowania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, bezwzględny warunek przeznaczenia minimum 50 proc. lokali dla osób wychowujących co najmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, czy też bariery w montażu finansowym przedsięwzięć. A ponadto wynikających z dalszej eksploatacji lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu (w tym znacznie obniżone w wyniku ostatniej nowelizacji limity dochodowe najemców w zasobach na wynajem, zaostrzone zasady podnoszenia czynszu osobom o dochodach przekraczających nawet nieznacznie limity określone ustawą, mechanizm waloryzacji wpłaconej partycypacji w kosztach budowy lokali).

Budowa spółdzielczych mieszkań lokatorskich uzyska dofinansowanie

Rząd chce przede wszystkim zmodyfikowania zakresu przedmiotowego udzielania finansowania zwrotnego. Ma być ono rozszerzone na budowę przez spółdzielnie mieszkaniowe lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (obecnie finansowym wsparciem objęta jest wyłącznie budowa przez kredytobiorców lokali mieszkalnych na wynajem), co postulowali inwestorzy społecznego budownictwa czynszowego.

Jako argument za dopuszczeniem do programu mieszkań spółdzielczych lokatorskich, spółdzielnie mieszkaniowe wskazywały różnice w tym zakresie między nowym programem społecznego budownictwa czynszowego a programem realizowanym ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który przewidywał wsparcie na tworzenie takich lokali.

Czytaj też:
Koniec partyzantki na rynku nieruchomości. Pośrednikiem będzie mógł być tylko przedsiębiorca. I to z polisą odpowiedzialności cywilnej

W przypadku programu byłego KFM-u, finansowanie mieszkań spółdzielczych lokatorskich stanowiło, co do zasady, podstawową formę wykorzystania poprzedniego instrumentu wsparcia przez spółdzielnie mieszkaniowe. Możliwość budowania przez spółdzielnie mieszkaniowe w ramach nowego programu wyłącznie mieszkań użytkowanych na zasadach najmu, a nie na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, była w związku z tym odbierana przez część środowiska jako rozwiązanie pozbawiające je istotnej przewagi w konkurowaniu o środki finansowe oraz jako forma, która nie oddaje specyfiki celów spółdzielczości mieszkaniowej.

Pomimo wprowadzenia przedmiotowej zmiany, w odniesieniu do całego zasobu powstałego z udziałem finansowania zwrotnego stosowane będą takie same zasady dotyczące kwalifikacji gospodarstw domowych do zamieszkania oraz użytkowania lokali mieszkalnych.

Dodatkowa powierzchnia dla seniorów

Druga ważna zmiana stwarza możliwość udzielania wsparcia finansowego na budowę dodatkowych powierzchni użytkowych, które będą służyły zaspokajaniu potrzeb osób starszych (np. pomieszczeń rekreacyjnych, ambulatoryjnych), jak również będą mogły być wykorzystywane przez pozostałych najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach danego towarzystwa budownictwa społecznego. Koszty związane z ich utrzymaniem, będą ponosić najemcy w częściach równych.

Warunkiem otrzymania finansowania na ten cel będzie wskazanie w treści umowy zawartej z gminą przez podmiot realizujący taką inwestycję, liczby lokali mieszkalnych, których pierwszymi najemcami lub osobami, którym przysługiwać będzie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, będą osoby starsze.

Obejrzyj wideo:

Firmy rodzinne wciąż mają dużą przyszłość w Polsce