Budżet obywatelski w Dąbrowie Górniczej będzie całkiem inny....

  Budżet obywatelski w Dąbrowie Górniczej będzie całkiem inny. Co się zmieni? UCHWAŁA

  PAS, mat. prasowe

  Dziennik Zachodni

  Dziennik Zachodni

  Budżet obywatelski w Dąbrowie Górniczej będzie całkiem inny. Co się zmieni? UCHWAŁA
  1/3
  przejdź do galerii

  ©PAS, mat. UM

  W tym roku ma zostać wypracowana całkiem nowa wersja Dąbrowskiego Budżetu Partycpacyjnego (DBP 2.0). Rozpoczęły się już konsultacje nowego modelu. Uwagi można zgłaszać do 27 stycznia. Więcej na temat zaproponowanych rozwiązań będzie można dowiedzieć się podczas prezentacji, zaplanowanych na 19 stycznia.
  W ciągu czterech lat funkcjonowania Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego powstały 244 projekty, które wymyślili, pomogli opracować i wybrali mieszkańcy 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej. Oprócz efektów pozytywnych, pojawiły się również kwestie wymagające korekty.

  - I tak np. Dzielnicowe Fora Mieszkańców stały się prezentacjami, a nie dyskusjami nad wspólnym projektowaniem dzielnicy przez mieszkańców. Mankamentami okazały się także zbyt krótki czas, jaki poświęcano na dialog, i brak możliwości ingerencji w poszczególne przedsięwzięcia w trakcie ich realizacji – wskazuje Piotr Drygała, naczelnik wydziału organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej UM.


  7 września 2016 roku, prezydent Zbigniew Podraza powołał zespół ds. wypracowania nowego modelu budżetu partycypacyjnego.

  - Budżet w nowej odsłonie, DBP 2.0. jest niezwykle innowacyjny, zrywa bowiem z dotychczasowymi praktykami stosowanymi w Dąbrowie Górniczej, stawiając na jakość dialogu urzędu z mieszkańcami i, co najważniejsze, na pogłębiony dialog samych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach – mówi Piotr Drygała.

  Nową procedurę bliżej poznać będzie można w czasie spotkań informacyjnych, które odbędą się 19 stycznia o godz. 14 i 17 w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a.

  Projekt uchwały, dotyczącej nowego modelu DBP, znajduje się poniżej. Uwagi do dokumentu można przekazywać do 27 stycznia do wydziału organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej. Można to zrobić listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, a także elektronicznie: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

  *************************************************************************************************

  UCHWAŁA NR …./…../2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia ……….. 2017 r.
  w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy
  Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok.
  Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej
  w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz.Urz.Woj.Śl.2014.4632) – na wniosek Prezydenta
  Miasta Dąbrowa Górnicza Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
  uchwala
  § 1
  1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej
  na temat części wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok.
  2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej „Budżetem Partycypacyjnym”.
  § 2
  Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego określa załącznik nr 1 do niniejszej
  uchwały.
  § 3
  Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.
  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnicząca Rady Miejskiej
  w Dąbrowie Górniczej
  Agnieszka Pasternak
  Projekt Uchwały do konsultacji.
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …………/2017
  Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia …………….. 2017 r.
  ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA
  BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
  2018

  Rozdział 1
  Postanowienia ogólne
  § 1
  1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Dąbrowy Górniczej określane są jako „Budżet Partycypacyjny”.
  2. Postuluje się, aby kwota z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza, której dotyczy Budżet Partycypacyjny wynosiła ok.8 milionów złotych.
  3. Konsultacje w ramach Budżetu Partycypacyjnego prowadzone są w oparciu o 35 dzielnic, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Zasad.
  4. Z procedury konsultacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego wyłączone zostają obszary
  ogólnomiejskie: Park Hallera, Park Zielona, Park Podlesie, Park Śródmiejski, Planty
  im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego, Pogoria
  I,II,III,IV, Plac Wolności, Wzgórze Gołonoskie, obszar rewitalizowanej byłej fabryki DEFUM .
  5. Podział na dzielnice, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu dokonany jest wyłącznie na
  potrzeby Budżetu Partycypacyjnego. Dzielnice, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu nie
  są jednostkami pomocniczymi miasta Dąbrowa Górnicza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).
  6. Konsultacje w ramach Budżetu Partycypacyjnego w każdej z dzielnic prowadzone są przy
  wsparciu Animatora Dzielnicowego, wybranego przez Prezydenta Miasta. Za pracę Animatora
  Dzielnicowego przysługuje wynagrodzenie.
  7. Animator Dzielnicowy nie może być mieszkańcem dzielnicy, w której prowadzić będzie
  konsultacje.
  8. Animator Dzielnicowy prowadzi konsultacje w ramach Budżetu Partycypacyjnego w dzielnicach
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych Zasad.
  Projekt Uchwały do konsultacji.
  9. Animator Dzielnicowy prowadzi konsultacje przy współpracy z:
  a. komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, a w szczególności z komórką odpowiedzialną
  za realizację konsultacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego,
  b. Zarządem jednostek pomocniczych jeżeli zostały powołane,
  c. jednostkami organizacyjnymi miasta mieszczącymi się na terenie dzielnicy,
  d. organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze dzielnicy.
  10. Dla każdej z dzielnic ustanawia się Punkty Konsultacyjne, których siedziba i godziny
  funkcjonowania zostaną określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
  11. W ramach Budżetu Partycypacyjnego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym,
  które dotyczą przede wszystkim mieszkańców danej dzielnicy wskazanej w załączniku nr 1 do
  niniejszych Zasad.
  12. Postuluje się, aby kwota na projekty w danej dzielnicy wynosiła: 30 000,00 zł + kwota wynikająca
  z liczby mieszkańców danej dzielnicy na dzień 31.12.2016 r. Kwota ta może być przeznaczona
  na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji.
  13. W ramach Budżetu Partycypacyjnego nie mogą być realizowane projekty:
  a. których szacunkowy koszt realizacji przekracza wartość środków przyznanych dla dzielnicy,
  b. zakładające sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia,
  c. niezgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami.
  14. Projekty realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego muszą spełniać kryterium
  ogólnodostępności dla mieszkańców.
  15. W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów w dzielnicach lub nierozdysponowaniu
  wszystkich środków dla danej dzielnicy na wniosek złożony przez Dzielnicowe Forum
  Mieszkańców poparty przez Animatora Dzielnicowego istnieje możliwość przesunięcia ich
  decyzją Prezydenta Miasta do innej dzielnicy lub dzielnic wskazanych we wniosku.
  16. Budżet Partycypacyjny Miasta Dąbrowa Górnicza obejmuje następujące etapy:
  a. Akcja Edukacyjno - Informacyjna
  b. Spotkanie animacyjne - diagnoza dzielnicy.
  c. Zgłaszanie pomysłów.
  d. Praca nad projektami - Dzielnicowe Fora Mieszkańców
  e. Głosowanie mieszkańców na projekty (w przypadku niewypracowania kompromisu podczas
  Dzielnicowych Forów Mieszkańców).
  f. Ogłoszenie projektów do realizacji w 2018 roku.
  g. Ewaluacja i kontrola
  17. W celu koordynacji działań przy realizacji Budżetu Partycypacyjnego powołany zostanie Zespół
  ds. Budżetu Partycypacyjnego, w skład którego wejdą pracownicy Urzędu Miejskiego oraz
  Animatorzy Dzielnicowi.
  Projekt Uchwały do konsultacji.
  18. Zasady i tryb pracy Zespołu, o którym mowa w ust.17 niniejszego paragrafu zostanie określony
  Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
  Rozdział 2
  Akcja Edukacyjno - Informacyjna
  § 2
  1. Akcja Edukacyjno - Informacyjna prowadzona jest przez cały rok.
  2. Akcję Edukacyjno – Informacyjną prowadzi Urząd Miejski w Dąbro wie Górniczej przy możliwie jak
  najszerszej współpracy z Radą Miejską, jednostkami organizacyjnymi miasta, jednostkami
  pomocniczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3
  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Rozdział 3
  Spotkanie animacyjne – diagnoza dzielnic
  § 3
  1. Spotkanie animacyjne odbywa się w każdej z dzielnic.
  2. Spotkanie animacyjne jest otwarte dla mieszkańców dzielnicy.
  3. Spotkanie animacyjne ma na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z rewitalizacją
  oraz narzędzi aktywizacji obywatelskiej, takich jak: konsultacje społeczne, działalność
  w organizacjach pozarządowych oraz procedury budżetu partycypacyjnego.
  4. Spotkanie animacyjne ma również na celu diagnozę dzielnicy uwzględniając:
  a. zadania zrealizowane w dzielnicy w ramach budżetu partycypacyjnego w latach ubiegłych,
  b. zadania zrealizowane w dzielnicy z budżetu gminy w latach ubiegłych,
  c. planowane zadania do realizacji z budżetu gminy na 2 najbliższe lata.
  5. Spotkanie animacyjne przygotowuje pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym
  Animator Dzielnicowy przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego,
  a w szczególności z komórką odpowiedzialną za realizację konsultacji w ramach Budżetu
  Partycypacyjnego.
  6. Animator dzielnicowy sporządza informację z przebiegu spotkania animacyjnego, która
  niezwłocznie jest publikowana na stronach www.twojadabrowa.pl oraz w Biuletynie Informacji
  Publicznej.
  Projekt Uchwały do konsultacji.
  Rozdział 4
  Zgłaszanie pomysłów
  § 4
  1. Propozycję pomysłu na projekt może zgłosić mieszkaniec miasta.
  2. Propozycję pomysłu należy złożyć na formularzu mieszczącym się na stronie A4 i zawierającym:
  a. nazwę pomysłu,
  b. nazwę dzielnicy,
  c. lokalizację na realizację pomysłu wraz z załączoną mapką wskazującą dokładnie proponowane
  miejsce realizacji pomysłu,
  d. cel realizacji pomysłu z określeniem jego rezultatów,
  e. opis zakresu realizacji pomysłu,
  f. dane kontaktowe do autora/autorów pomysłu.
  3. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 zostanie określony odrębnym zarządzeniem Prezydenta
  Miasta .
  4. Podmioty wymienione w § 4 ust.1 mogą zgłaszać więcej niż jedną propozycję pomysłu.
  5. Formularz z propozycją pomysłu składa się w terminie od 31 marca do 18 kwietnia 2017 r.
  a. Listownie na adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją
  na kopercie „Budżet Partycypacyjny”,
  b. Osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Interesantów
  ul. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”) oraz w Punktach Konsultacyjnych,
  c. Mailowo, na adres wskazany w ogłoszeniu, w formie zeskanowanych oryginalnych
  dokumentów.
  6. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego,
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów
  Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (stanowisko „Informacja”) i w Punktach Konsultacyjnych.
  7. Nabór pomysłów na projekty w ramach Budżetu Partycypacyjnego ogłasza Prezydent Miasta
  poprzez umieszczenie informacji na: stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego, stronie
  internetowej miasta, stronie BIP oraz w Punktach Konsultacyjnych.
  8. Pomysły na projekty są niezwłocznie przekazywane do Animatorów Dzielnicowych poszczególnych
  dzielnic.
  Projekt Uchwały do konsultacji.
  Rozdział 5
  Praca nad projektami - Dzielnicowe Fora Mieszkańców
  § 5
  1. Formularze z pomysłami na projekty podlegają konsultacji z komórkami właściwymi Urzędu
  Miejskiego pod względem:
  a. własności nieruchomości,
  b. planów miasta wobec wskazanej nieruchomości,
  c. zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
  2. Wykaz pomysłów na projekty wraz z informacją z konsultacji, o której mowa w ust. 1 jest
  przekazywany do Animatorów Dzielnicowych poszczególnych dzielnic do 12 maja 2017 roku.
  3. Lista pomysłów wraz z informacją z konsultacji jest prezentowana na pierwszym spotkaniu
  w ramach Dzielnicowego Forum Mieszkańców.
  4. Dzielnicowe Fora Mieszkańców odbywają się w każdej z dzielnic w okresie od 19 maja
  do 23 października 2017 roku zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości
  do 19 kwietnia 2017 r. Autorzy pomysłów o harmonogramie Dzielnicowych Forów Mieszkańców
  zawiadamiani są przesyłką pocztową poleconą.
  5. Dzielnicowe Fora Mieszkańców przygotowywane i organizowane są przez Animatora
  Dzielnicowego pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym przy współpracy z komórkami
  organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, a w szczególności z komórką odpowiedzialną za realizację
  konsultacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego.
  6. Celem Dzielnicowych Forów Mieszkańców jest:
  a. wypracowanie oraz ustalenie na bazie zgłoszonych pomysłów listy projektów do realizacji
  w ramach budżetu partycypacyjnego mieszczących się w kwocie dla dzielnicy,
  b. albo wypracowanie oraz ustalenie maksymalnie listy 3 projektów pod głosowanie
  mieszczących się w 3 krotności kwoty dla dzielnicy, przy założeniu, iż szacunkowy koszt
  danego projektu nie może przekroczyć kwoty przewidzianej dla dzielnicy.
  7. Ustalenie listy projektów, o których mowa w ust. 6 oraz ich opracowanie odbywa się w cyklu od 3
  do 7 spotkań w zależności od potrzeb danej dzielnicy. Liczbę spotkań ustala Animator Dzielnicowy
  w porozumieniu z komórką odpowiedzialną za realizację konsultacji w ramach Budżetu
  Partycypacyjnego.
  8. Organizacja cyklu spotkań w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców, o którym mowa w ust. 7
  uwzględnia następujące etapy:
  a. Pierwsze spotkanie omawiające, o którym mowa w ust. 3.
  b. Przeprowadzenie warsztatów z uczestnikami Dzielnicowego Forum Mieszkańców, w wyniku
  których ustala się listę projektów do realizacji, o której mowa w ust. 6 pkt a albo listy
  projektów pod głosowanie, o której mowa w ust. 6 pkt b.
  c. Ostanie spotkanie jest Spotkaniem Podsumowującym.
  9. Informacje z każdego spotkania w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców są publikowane na
  bieżąco na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w ramach budżetu partycypacyjnego
  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i Punktach Konsultacyjnych.
  Projekt Uchwały do konsultacji.
  10. Informacja ze Spotkania Podsumowującego składa się z informacji o przebiegu poszczególnych
  etapów Dzielnicowych Forów Mieszkańców oraz listy opracowanych projektów zawierającej:
  a. Nazwę projektu – odzwierciedlającej zakres planowanego zadania,
  b. Cel realizacji projektu ze wskazaniem problemów jakie on rozwiąże,
  c. Dokładną lokalizację, obszar jego realizacji,
  d. Zakres planowanych prac do wykonania,
  e. Harmonogram prac,
  f. Szacunkowy koszt realizacji.
  11. Informacja, o której mowa w ust. 10 podawana jest do wiadomości publicznej poprzez
  zamieszczenie na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w ramach budżetu
  partycypacyjnego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i Punktach Konsultacyjnych do 31
  października 2017 r.
  Rozdział 6
  Głosowanie mieszkańców na projekty
  § 6
  1. Głosownie na projekty odbywa się tylko w dzielnicach, w których zgodnie z § 5 ust. 6 pkt b
  opracowano maksymalnie listę 3 projektów mieszczących się w 3 krotności kwoty dla dzielnicy.
  2. Głosowanie mieszkańców w dzielnicach, o których mowa w ust. 1 zarządza Prezydent Miasta nie
  wcześniej niż 14 dni od opublikowania informacji o której mowa w § 5 ust. 10.
  3. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy danej dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat.
  4. Na projekty z listy dla danej dzielnicy mogą głosować tylko mieszkańcy tej dzielnicy.
  5. Głosowanie odbywa się elektronicznie, korespondencyjnie, poprzez złożenie formularza
  w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Interesantów lub w Punkcie Konsultacyjnym, we wszystkich
  dzielnicach jednocześnie, od środy do środy następnego tygodnia.
  6. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danej dzielnicy
  poprzez wybór jednego projektu z karty/formularza.
  7. Formularz wymieniony w ust. 6 niniejszego paragrafu określony zostanie zarządzeniem
  Prezydenta Miasta.
  8. Głosowanie jest jawne.
  9. Wyniki głosowania oblicza i opracowuje komórka odpowiedzialna za realizację konsultacji
  w ramach Budżetu Partycypacyjnego, kierując się następującymi zasadami:
  a. Liczy liczbę oddanych głosów w dzielnicy z uwzględnieniem głosowania bezpośredniego,
  korespondencyjnego i elektronicznego,
  b. Za ważne uznaje głosy, które spełniają warunki wymienione w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu,
  Projekt Uchwały do konsultacji.
  c. Liczy ilość głosów dla każdego z projektów,
  d. Na podstawie przyznanych głosów tworzy się ranking projektów,
  e. Na podstawie rankingu przyznaje z sumy środków dla dzielnicy, o której mowa w § 1 ust. 12
  niniejszych Zasad środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który
  otrzymał największą ilość głosów, aż do wyczerpania wszystkich środków dzielnicy,
  f. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście,
  zarekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, który jest do zrealizowania w kwocie, jaka
  pozostała do dyspozycji dzielnicy,
  g. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów, a kwota nie jest wystarczająca do
  realizacji dwóch projektów, wybiera się ten z większą kwotą.
  10. Z każdego z głosowań sporządza się wyniki głosowania zawierające:
  a. Liczbę oddanych głosów w dzielnicy,
  b. Liczbę zdobytych głosów przez poszczególne projekty,
  c. Listę projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2018 wraz z szacunkowymi kwotami
  ich realizacji.
  Rozdział 7
  Ogłoszenie projektów do realizacji
  § 7
  1. Listę rekomendowanych projektów do realizacji dla każdej z dzielnic w 2018 r. tworzy się na
  podstawie: wyników głosowania w dzielnicach, w których się odbyło oraz list z informacjami
  ze Spotkań Podsumowujących dla dzielnic, w których głosowanie nie było konieczne.
  2. Listę rekomendowanych projektów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
  Budżetu Partycypacyjnego, stronie internetowej miasta, stronie BIP, w Punktach
  Konsultacyjnych.

  1 »

  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   DZ poleca

   DZIEWCZYNA LATA 2017 | Głosujemy!

   DZIEWCZYNA LATA 2017 | Głosujemy!

   Dopasuj słowa do opisów i sprawdź, czy znasz język śląski

   Dopasuj słowa do opisów i sprawdź, czy znasz język śląski

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Gry On Line - Zagraj Reklama