VI Światowy Kongres Polonistów w Katowicach PROGRAM +...

  VI Światowy Kongres Polonistów w Katowicach PROGRAM + ZDJĘCIA Promują Polskę, język i kulturę

  KAG

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  VI Światowy Kongresu Polonistów rozpoczął się na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach.
  1/37
  przejdź do galerii

  VI Światowy Kongresu Polonistów rozpoczął się na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach. ©Marzena Bugała-Azarko/Dziennik Zachodni

  Jak zapewniają organizatorzy ma być to największe i najważniejsze w ostatnim ćwierćwieczu wydarzenie w skali świata promujące obraz Polski, polską kulturę i język. VI Światowy Kongresu Polonistów rozpoczął się na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach.
  W uroczystej inauguracja swój udział zapowiedzelieli m.in. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych i dyplomacji publicznej.Inaugurację poprzedzi uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Profesor Marii Delaperrière.


  Kongres Polonistów został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W ramach trwającego przez trzy dnia spotkania humaniści będą uczestniczyć w szeregu wykładów i prelekcji poświęconych językowi polskiemu.

  PROGRAM ŚWIATOWEGO KONGRESU POLONISTÓW  22.06, środa, 15.45-17.45
  Obrady w panelach, sale WPiA
  Panel I. Między dyscyplinowym profesjonalizmem a nową humanistyką: casus współczesnej teorii, aula 1
  Prowadzenie: Ryszard Nycz, Luigi Marinelli
  Uczestnicy: Adam Dziadek, Michał Paweł Markowski, Danuta Ulicka, Marek Zaleski

  Panel IV. Etnolingwistyka ponad granicami, aula 3
  Prowadzenie: Jerzy Bartmiński, Swietłana Tołstaja
  Uczestnicy: Aleksy Judin, Wojciech Chlebda, Tadeusz Zgółka, Jörg Zinken

  Panel VI. Polonistyka, komparatystyka, transkulturowość. Filologia jako obszar nadziei, aula 2
  Prowadzenie: Ryszard Koziołek, Tokimasa Sekiguchi
  Uczestnicy: Brigitte Gautier, Ewa Kosowska, Krzysztof Kłosiński

  22.06, środa, 18.00-19.45
  Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, aula 8, WPiA

  22.06, środa, 20.30
  Uroczysta kolacja, Hotel Katowice, al. Korfantego


  II DZIEŃ – 23 CZERWCA, CZWARTEK

  23.06, czwartek, 9.30-11.30
  Obrady w panelach, sale WPiA
  Panel II. Historia literatury czy historie literatury? Dzieje literatury polskiej w kontekście porównawczym, aula 1
  Prowadzenie: Grażyna Borkowska, Bożena Shallcross
  Uczestnicy: Maryia Bracka, Filip Mazurkiewicz, Tokimasa Sekiguchi, Andrzej Skrendo, Maria Zadencka

  Panel V. Języki regionalne i mniejszościowe: implikacje polityczne – kodyfikacja – aspekty strukturalne, aula 2
  Prowadzenie: Gerd Hentschel, Motoki Nomachi
  Uczestnicy: Roland Marti, Ewa Michna, Tomasz Wicherkiewicz

  Panel VII. Polski film, teatr i performance w perspektywie transnarodowej i międzynarodowej, aula 3
  Prowadzenie: Kris Van Heuckelom, Tamara Trojanowska
  Uczestnicy: Allen Kuharski, Krystyna Iłłakowicz, Joanna Rydzewska, Barbara Kita

  23.06, czwartek, 11.45-13.45
  Obrady w sekcjach, sale WPiA
  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 1.1. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
  Petar Bunjak: Próba apologii badań nad recepcją literacką
  Urszula Żydek-Bednarczuk: Słowo i obraz w glottodydaktyce
  Tomasz Kunz: Teoria literatury jako inkluz kulturowych studiów literackich
  Joanna Niżyńska, Tamara Trojanowska: Dla kogo i jak pisać historię literatury i kultury polskiej za granicą?
  Piotr Bogalecki: Kamień odrzucony? Postsekularyzm jako (nie)możliwa perspektywa interpretacyjna literatury polskiej
  Wolfgang F. Schwarz: Refleksje nad statusem kulturologii w kontekście nauk humanistycznych

  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 3.1.1. Literatura, s. 3.46
  Małgorzata Czermińska: Doświadczenie przestrzeni miejskiej w polskiej prozie współczesnej
  Irina Adelgejm: Czas jako trauma, tekst jako autopsychoterapia. Na materiale prozy polskiej młodszych pokoleń początku XXI wieku
  Maria Zadencka: Melancholijne podróże Tomasza Różyckiego
  Rostysław Radyszewski: Profetyczne wizje w dzienniku Apolla Korzeniowskiego
  Piotr Biłos: Dziennik współczesny: narodziny

  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 6.1. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
  Zbigniew Greń: Miejsce śląskoznawstwa w badaniach polonistycznych
  Piotr Kocyba: Dyskusja nad statusem mowy Ślązaków w ślepej ulicy – powody i perspektywy
  Monika Mazurek-Janasik: Po co mniejszości język – przypadek Kaszubów
  Adela Kożyczkowska: Język kaszubski: peryferia językowa jako miejsce radykalnego otwarcia. Przyczynek do namysłu nad praktykami metodologii pozycjonowania
  Anna-Maria Meyer: Polska jako kraj wielojęzyczny – polszczyzna w kontakcie z językami mniejszościowymi
  Artur Jabłoński: Słupska szkoła badań nad literaturą kaszubską

  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 9. Polski film, teatr i performance w perspektywie transnarodowej i międzynarodowej, s. 2.23
  Kris Van Heuckelom: Srebrny ekran i paryski bruk. Filmowe portrety polskich emigrantów w koprodukcjach międzynarodowych (1976-2011)
  Joanna Rydzewska: Tkanie historii: kino Pawła Pawlikowskiego
  Alena Strakhava: Odbiór kina polskiego na Białorusi
  Anna Synoradzka-Demadre: Recepcja filmu „Ida” we Francji
  Elwira Grossman: Dramat migracyjno-transkulturowy na przykładzie wielo- i dwujęzycznych przedstawień wystawianych w kontekście brytyjskim

  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 10.1. Interkulturowe i transkulturowe konteksty kultury, s. 3.47
  Anna Pekaniec: Autobiografia i epistolografia w perspektywie kulturowej teorii literatury
  Dimitrina Hamze: Język groteski jako klucz do międzyludzkiej konwergencji (na podstawie twórczości Witolda Gombrowicza)
  Andrea Fernando De Carlo: Wyzwanie Arachne. Rozważania na temat zmian i przeformułowań mitu pająka w polskiej współczesnej literaturze kobiecej
  Agnieszka Miernik: Symbole archetypowe w baśniach
  Jӧrg Schulte: Salomon Dykman i hebrajski humanizm w Warszawie
  Magdalena Kirszniak: Między słowami – sztuka interpretacji według Marka Jodłowskiego

  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 12.1. Glottodydaktyka, s. 2.24
  Grażyna Zarzycka: Indukcyjne nauczanie gramatyki języka polskiego – od teorii do praktyki
  Dagmara Sobiecka: Punkty krytyczne dzisiejszej glottodydaktyki polonistycznej
  Anna Seretny, Norbert Nowak: Dostępność leksykalno-gramatyczna tekstu – perspektywa glottodydaktyczna
  Liliana Madelska: Pies czy kot, czyli o deegzotyzacji polszczyzny
  Joanna Przyklenk: Teksty i ko(n)teksty nauki języków obcych w międzywojniu a kształcenie polonistyczne
  Izabela Błaszczyk: Stosowanie trybu przypuszczającego u osób polskojęzycznych względnie heritage speaker w Niemczech

  23.06, czwartek, 13.45-15.00
  Bufet

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, sale WPiA
  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.1. Nauczanie w polskich szkołach, s. 3.45
  Beata Katarzyna Jędryka: Nauczyciel języka polskiego jako drugiego w polskiej szkole
  Natalia Gruszka: Polskie szkoły w obliczu wyzwania – o nauczaniu języka polskiego jako obcego dzieci obcokrajowców
  Agata Szybura: Diagnoza poziomu znajomości języka polskiego wśród uczniów cudzoziemskich rozpoczynających naukę w polskich szkołach – prezentacja testów dla dzieci w wieku 6–12 lat
  Agnieszka Jastrzębska: Wracam do Polski. O problemach migracyjnych nauczycieli i lektorów języka polskiego
  Marianna Łacek: Rola nauczyciela szkoły sobotniej w motywowaniu młodzieży do uczenia się języka polskiego
  Anna Dunin-Dudkowska: Specyfika kształcenia cudzoziemców na UMCS w świetle nowych wyzwań rzeczywistości

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.2. Nauczanie polonijne – język polski jako odziedziczony, s. 3.46
  Anna Seretny, Ewa Lipińska: Język odziedziczony – polszczyzna zagraniczna czy rodzima?
  Bernadeta Niesporek-Szamburska: Integrowanie metod i działań w nauczaniu polonijnym
  Anna Żurek: Badania nad językiem polskim jako odziedziczonym w kontekście bilingwizmu polsko-niemieckiego
  Inesa Kuryan: Problem uzasadnienia „języka polskiego z domu” podczas procedury otrzymywania Karty Polaka na Białorusi
  Irena Bogocz, Urszula Kolber: Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.3. Techniki nauczania, s. 3.47
  Kathryn Northeast, Agnieszka Majewska: Prezentacja interaktywnych ćwiczeń dla użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego w Niemczech
  Monika Krzempek: Skuteczność stosowania różnorodnych metod i technik dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego na początkowym etapie nauki (w oparciu o materiały zebrane w projekcie VILLA)
  Małgorzata Małolepsza: Dwujęzyczność w praktyce glottodydaktycznej, część I: nauczanie dorosłych
  Ewa Źródlewska-Banachowicz: Dwujęzyczność w praktyce glottodydaktycznej, część II: nauczanie dzieci i młodzieży
  Marta Ułańska, Karolina Fastyn, Agnieszka Małyska, Kamila Dembińska: „Gramatyka dla praktyka”, czyli nauczanie gramatyki w sposób funkcjonalny. Prezentacja materiałów do nauczania jpjo na poziomach A1-B1

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.4. Dialogi kulturowe i tożsamościowe, s. 3.48
  Michał Hanczakowski: Problem uchodźców w kontaktach polsko-czeskich w epoce dawnej
  Anna Suchodolska: Tabu językowe oraz komunikacyjne używane przez imigrantów mieszkających w Polsce oraz izraelskich repatriantów
  Agnieszka Suchy: Problematyka barier międzykulturowych w filmie i w literaturze: stosunki polsko-żydowskie w „Idzie” Pawła Pawlikowskiego oraz w „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk i ich postrzeganie przez różne kręgi kulturowe
  Andrzej Baranow: Dialog etnokulturowy wspólnot narodowych Litwy jako perspektywa badawcza polonistyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego
  Anna Roter-Bourkane: Traumatycznie o pięknie, pięknie o traumie – refleksje wykładowcy historii i literatury polskiej dla cudzoziemców w cyklu AMU-PIE
  Andrzej Ruszer, Mao Rui: Realia polskie i chińskie na zajęciach tłumaczeniowych

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.5. Treści nauczania i egzaminy, s. 2.22
  Izabela Wieczorek: Kształcenie kompetencji pragmatycznej na poziomie początkującym
  Zyta Monika Oksztul: Czego Konstanty Ionescu nauczył się podczas rocznego pobytu w Polsce? Słów kilka o kulturze i realiach zawartych w podręczniku do nauki języka polskiego dla Rumunów prof. Stefana Glixellego
  Agata Bogdańska: Matura z języka polskiego jako języka ojczystego (L1) w Szkołach Europejskich
  Anna Tabisz: „Portfolio Językowe” – wykorzystanie EPJ w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego (na przykładzie sprawności mówienia)
  Jacek Tomasz Kuchta: Certyfikaty z jpjo dla imigrantów
  Ewa Węgrzak: Certyfikacja – wersja egzaminu „senior”

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.6. Polonistyki zagraniczne, s. 2.23
  Gabriela Olchowa: Nowe wyzwania polonistyki zagranicznej w XXI wieku na przykładzie Słowacji
  Małgorzata Borkowska: Kierunek: Polska. Język i literatura polska w Bretanii (dydaktyka i badania)
  Seyyal Körpe: Historia badań nad językiem i kulturą polską w Turcji
  Jiřì Muryc: Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
  Helena Krasowska: Język polski na południowo-wschodniej Ukrainie
  Magdalena Telus: Sytuacja języka polskiego w Niemczech

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.7. Polonistyki zagraniczne, s. 2.24
  Piotr Garncarek: Antropologiczna kategoria czasu w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  Altangerel Janchivsembee, Tsogzolmaa Tsogt-Ochir: Polonistyka w Mongolii
  Roman Baron, Roman Madecki: Prezentacja dwutomowej publikacji „Česká polonistická studia” / „Czeskie badania nad Polską”
  Joanna Zatorska: Polskie XVII-wieczne druki okolicznościowe w zamku Skokloster. Prezentacja projektu badawczego
  Krystyna Jaworska: Dla kogo piszemy? Kilka uwag na marginesie czasopisma „pl.it” – organu włoskiego stowarzyszenia polonistów AIP oraz włoskich polonistycznych serii wydawniczych
  Krystian Węgrzynek: Czyśmy „znakiem na sędźtwo ludu bożego” naznaczeni? O lekturach narodu wybranego i europejskiej edukacji regionalnej słów kilka

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, aula 1, WPiA
  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 15. Postery, aula 1, WPiA
  Andrzej Król: Przestrzeń dydaktyczna kreowana przez młodzież i nauczycieli podczas polonistycznych wędrowań szlakami gniazd rodzinnych polskich pisarzy. Dwadzieścia lat wspólnych wędrowań po Zaolziu (Republika Czeska) i Wołyniu (Ukraina)
  Cristina Godun: Polonistyka akademicka w Rumunii
  Edyta Nowosielska: Stan nauczania języka polskiego oraz obraz polonistyki / studiów polonistycznych w Wielkiej Brytanii
  Ivana Dobrotová: Polonistyka w Ołomuńcu
  Józefa Zuzanna Królczyk Bremer: Wyzwania i radości autorki pierwszych podręczników do nauki języka polskiego dla Norwegów: „Polski i ty”, „Polski jest prosty!”, „Polski tu i tam”
  Lucyna Bagińska: Edukacja polonistyczna w szkole ponadgimnazjalnej wobec wyzwań współczesności
  Marcin Wągiel, Jakub Bortlik: PolFon – interaktywny portal edukacyjny poświęcony polskiej fonetyce
  Thuat Nguyen Chi: Fascynacja polską literaturą kobiecą u czytelników wietnamskich
  Mikołaj Chmialnicki: Recepcja literatury polskiej na Białorusi (koniec XX – początek XXI wieku)
  Bronisław Łacek: Szkolnictwo polskie w Australii

  23.06, czwartek, 17.15-18.45
  Obrady w sekcjach, sale WPiA

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 1.2. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
  Kalina Bahneva: Literatura polska – problem światowości
  Magdalena Popiel: Kulturowa historia literatury w perspektywie twórczości artystów multimedialnych
  Maria Delaperrière: Między kanonem literackim a kulturą zwielokrotnioną
  Lidia Wiśniewska: Literatura jako obszar dwumityczności, czyli o mitograficznych zobowiązaniach filologii
  Joanna Maj: Historie literatury polskiej – historiografia literacka wobec współczesnych metodologii

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 2.1. Historia literatury, s. 3.47
  Jarosław Płuciennik: Poetyka kognitywna polskich przekładów psalmów w perspektywie komparatystycznej
  Wojciech Kruszewski: Problem intencji twórczej w hybrydach redakcyjnych na przykładzie „Wstępu do historii litewskiej” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
  Joanna Kulas: Kolista pieśń o prawie Bożym. Rotuły do synów swych Mikołaja Kochanowskiego a chrześcijańskie tradycje motywu Tabula Cebetis
  Wojciech Kaczmarek: Chrześcijański wymiar literatury
  Krystyna Barkowska, Andris Kazjukiewicz: Granica w utworach inflanckich pisarzy

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 3.1.2 Literatura, s. 3.46
  Anna Brzozowska-Krajka: Geotożsamość diasporyczna: o potrzebie zwrotu topograficznego w polonijnych badaniach kulturowo-literackich w USA
  Natalia Sydiaczenko: Konceptosfera rozumu w artystycznym obrazie świata CzesławaMiłosza
  Anna Śliwa: „Czułość wszystkiego”. Rola zmysłów w prozie i „Tajnym dzienniku” Mirona Białoszewskiego
  Feliks Tomaszewski: Mirona Białoszewskiego gra słowem i gra ze słowem. Uwagi na marginesie wiersza „Ja stróż latarnik nadaję z mrówkowca”

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 4.2.1. Recepcja literatury polskiej, s. 3.48
  Mieczysław Dąbrowski: Tekst międzykulturowy, czyli o nowej literaturze emigracyjnej. Problemy poetyki i recepcji
  Steliana Aleksandrova: Recepcja poezji Juliana Tuwima w Bułgarii
  Jan Jeništa: 135 lat czeskiego Sienkiewicza
  Estera Czoj (Choi): Recepcja poezji Szymborskiej w Korei Południowej – część 2
  Magdolna Balogh: Recepcja literatury polskiej na Węgrzech po roku 1990

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 5.1. Język, s. 2.24
  Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn: Językoznawstwo polonistyczne a nauki filozoficzne – problemy metodologiczne i dydaktyczne
  Jacek Warchala: Badanie tekstu jako przekraczanie granic, czyli o współczesnych badaniach filologicznych
  Dominique Porębska-Quasnik: Uniwersalizm polskiego języka. Zadanie przyszłości w badaniach muzycznych oraz muzykologicznych
  Andrey Polonskiy: Czy mówiąc o tekście medialnym, mamy na myśli ten sam obiekt?

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 6.2. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
  Jan Fellerer: Kwestia substratu ukraińskiego w gwarze lwowskiej sprzed 1939 roku na przykładzie fonetyki międzywyrazowej i związków rządu
  Karolina Pospiszil: Regiolęki, czyli o nieswoim i nieobcym
  Alla Kozhinova: Teksty Ormian lwowskich jako źródło badań nad historią języka polskiego kresów wschodnich
  Olesia Lazarenko: Język polski jako lingua franca na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVII wieku

  23.06, czwartek, 18.45-20.30
  Kolacja (hotel Novotel)

  23.06, czwartek, 20.30-23.00
  Wydarzenia towarzyszące. Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych,
  CINiBA, WPiA


  III DZIEŃ – 24 CZERWCA, PIĄTEK

  24.06, piątek, 9.30-11.30 Obrady w panelach, sale WPiA
  Panel III. Literatura polska w świecie, aula 3
  Prowadzenie: Romuald Cudak, Zhao Gang
  Uczestnicy: Bogusław Bakuła, Constantin Geambaşu, Margreta Grigorova, Michał Mikoś, Małgorzata A. Packalén Parkman

  Panel VIII. Nowe przestrzenie glottodydaktyki polonistycznej: od dydaktyki wielojęzyczności do komunikacji międzykulturowej, aula 4
  Prowadzenie: Władysław Miodunka, Estera Czoj
  Uczestnicy: Przemysław Gębal, Marta Pančiková, Grażyna Zarzycka, Agnieszka Zawadzka
  Podsumowanie: Waldemar Martyniuk

  24.06, piątek, 11.45-13.45, aula WPiA
  Stolik ekspercki (panel IX): Język polski w świecie. Promocja, instytucjonalne uwarunkowania, regulacje prawne, aula 8
  Prowadzenie: Jolanta Tambor
  Uczestnicy: przedstawiciele MNiSW, MSZ, MKiDN, MEN, BUWiWM, Instytutów Polskich

  24.06, piątek, 13.45-15.00
  Bufet

  24.06, piątek, 15.00-17.00
  Obrady w sekcjach, sale WPiA
  24.06, piątek, 15.00-17.00 2.2. Historia literatury, s. 3.47
  Rolf Fieguth: Romantyzm polski w kontekstach europejskich
  Marek Stanisz: Początki polskiego romantyzmu w niemieckojęzycznych opracowaniach historycznoliterackich ostatnich lat
  Helena Nielepko: Adam Mickiewicz jako bohater dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Legion” oraz powieści dokumentalnej Mieczysława Jastruna „Mickiewicz”
  Leonid Malcew: Mickiewicz i Prusy Wschodnie
  Anna Spólna: Poezja a rocznice. Aktualizacje tradycji Mickiewiczowskiej w świetle obchodów jubileuszy poety po 1945 roku

  24.06, piątek, 15.00-17.00 3.2. Literatura, s. 3.46
  Swietłana Musijenko: Relacja: autor-bohater-widz w dramacie Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”
  Ewa Skorupa: W labiryncie fizjonomiki. Nowe odczytania literatury na przykładzie powieści Elizy Orzeszkowej
  Ariko Kato: Nieznana wersja „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego
  Emiliano Ranocchi: Tadeusz Peiper i idea miasta jako dzieło sztuki
  Andrea Meyer-Fraatz: Niejednoznaczność w liryce polskiej po roku 1800
  Margreta Grigorowa: Obraz Myśliciela i jego oblicze polskie. Wędrówki transkulturowe

  24.06, piątek, 15.00-17.00 5.2. Język, s. 2.24
  Liubou Padporynava: Zmiany semantyczne wybranych morfemów rdzeniowych w składzie zachodniosłowiańskich dialektalnych nazw roślin
  Bożena Kotuła: „Biegnę, lecę, pędzę…” – kilka uwag o synonimii polskich i słowackich czasowników ruchu
  Halina Kyryłejza: Akty pozytywnego wartościowania adresata w tekstach polskich czatów internetowych
  Krystyna Nikołajczuk: „Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca”? Kilka uwag o „peryferyjnych” frazeologizmach oznaczających młodość
  Agnieszka Szamborska: Podstawowe czasowniki ruchu w języku polskim i koreańskim – wprowadzenie do badań porównawczych
  Anna Wileczek: Polszczyzna młodych więzi

  24.06, piątek, 15.00-17.00 6.3. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
  Kai Witzlack-Makarevich: Mniejszość polska na Zaolziu wobec polskości i języka polskiego
  Marcin Raiman: Sytuacja języka polskiego w Brazylii na tle innych mniejszości językowych
  Marina Belokoneva-Shiukashvili, Iwona Morawska: Dylematy tożsamościowe i sposoby ich rozstrzygania na przykładzie Polonii gruzińskiej
  Olga Pawluk: Spojrzenie na termin „Polonia” – zagadnienia tożsamości
  Monika Salmon-Siama: Budowanie pamięci wspomnieniami, czyli o obrazie Polski w międzypokoleniowym przekazie wśród Polonii francuskiej w regionie Nord-Pas-de-Calais

  24.06, piątek, 15.00-17.00 7.1. Etnolingwistyka, s. 3.45
  Lucyna Bagińska: Nowe oblicza światów poetyckich w oglądzie kognitywisty na podstawie wybranych ekfraz Zofii Gordziałkowskiej
  Maria Wacławek, Maria Wtorkowska: Językowo-kulturowy (auto)stereotyp Słoweńca
  Krystyna Rutkowska, Monika Bogdzevič: Koncept ŻMUDZINA w języku polskim i litewskim
  Monika Válková Maciejewska: Jak język tworzy tożsamość. Trzy polskie przekłady tego samego utworu („Osudy dobrého vojáka Švejka za svêtové války”)
  Zevar Gulova: Lingwokulturalny aspekt jedzenia w języku polskim (przysłowia o chlebie i wodzie a badania ankietowe)
  Zhana Stancheva: Leksykalno-słowotwórcze środki wyrazu w polskim i bułgarskim językowym obrazie chorób (na podstawie derywatów odczasownikowych)

  24.06, piątek, 15.00-17.00 11.1. Dydaktyka, s. 2.23
  Wiola Próchniak, Paweł Próchniak: W poszukiwaniu formy bardziej pojemnej (portal „Strony Poezji”)
  Anna Ślósarz: Dydaktyka nowej humanistyki: szanse i nieuniknione zagrożenia
  Krzysztof Biedrzycki: Język polski jako przedmiot szkolny w świetle badań edukacyjnych
  Karolina Wawer: Postkolonializm a edukacja polonistyczna
  Danuta Łazarska: Antropologia doświadczenia osoby ucznia. O koncepcji badań w dydaktyce polonistycznej
  Piotr Kajak: „Muzyka miasta” – o hiphopologii polonistycznej słów kilka

  24.06, piątek, 17.15-18.45
  Obrady w sekcjach, sale WPiA

  24.06, piątek, 17.15-18.45 2.3. Historia literatury, s. 3.47
  Radostina Petrowa: Koncepcje ról społecznych pisarza w dwudziestoleciu międzywojennym
  Kamila Budrowska: Badania filologiczne nad cenzurą PRL. Nowe perspektywy historii literatury polskiej
  Ana Žabkar Šalić: Przesunięcia w tematyce i kompozycji we współczesnej polskiej prozie – wybrane zagadnienia
  Anna Artwińska: Holokaust w badaniach niemieckojęzycznej slawistyki

  24.06, piątek, 17.15-18.45 4.2.2. Recepcja literatury polskiej, s. 3.48
  Jolanta Pasterska: Z innej perspektywy. Anglicy w oczach polskich „kolonizatorów” (na przykładzie „Angoli” Ewy Winnickiej)
  Ðurđica Čilić Škeljo: Obraz kultury i literatury polskiej w tekstach publicystycznych Miljenka Jergovicia
  Filip Kozina: Antun Gustav Matoš jako piewca polskości
  Beata Nowacka: „Szachinszach” Ryszarda Kapuścińskiego po latach
  Jiwone Lee: Polskość we współczesnych książkach obrazkowych

  24.06, piątek, 17.15-18.45 6.4. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
  Ludmiła Kilewaja: Polacy Kazachstanu: transkulturowość i tożsamość
  Lech Aleksy Suchomłynow: Funkcjonalność kategorii „Kreso-pogranicze” w badaniach ukraińskich polonistów
  Anastasia Reis: Kontakt językowy a zmiana systemu fleksyjnego: wpływ polszczyzny na język łemkowski
  Jan Patrick Zeller: Aktualny wpływ języka polskiego na morfoskładnię mówionego wariantu języka łemkowskiego

  24.06, piątek, 17.15-18.45 7.2. Etnolingwistyka, s. 3.45
  Nargis Karimova: Dom w polskiej i pamirskej lingwokulturze
  Danuta Lech-Kirstein: Językowy obraz świata w śląskich oronimach
  Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska: „Bezdomne nazwy" / Rozważania onomastyczne na przykładzie losów nazw miejscowych północnych terenów Warszawy spisanych przez Henryka Friedricha w 1933 r.
  Ivana Dobrotová: Polska w czeskich tekstach prasowych
  Aleksander Lipatow: Polska w odbiorze rosyjskim

  24.06, piątek, 17.15-18.45 10.2. Tłumaczenia, s. 3.46
  Jerzy Święch:Dzieje tłumaczeń, czyli o historii, której nie ma
  Wacław Michał Osadnik: Koncepcja przekładu w filozofii Romana Ingardena
  Marta Kaźmierczak: Polonistyka i przekładoznawstwo – wspólna perspektywa
  Stanka Doychinova: Tłumacz przysięgły języka polskiego. Realia bułgarskie
  Li Yinan: Wymiana literacka w dyplomacji publicznej (rola instytucji polonistycznych)

  24.06, piątek, 17.15-18.45 11.2. Dydaktyka, s. 2.23
  Grażyna Tomaszewska: III cz. „Dziadów” wobec wyzwań współczesności
  Artur Otton Firlej: Odmiana nazwisk w świetle kształcenia językowego. Rozważania teoretyczne
  Jadwiga Kowalikowa: Dyskurs i styl edukacyjny czy style w edukacji?
  Magdalena Wiażewicz: Język specjalistyczny i jego obraz w zintegrowanej dydaktyce edukacji zawodowej
  Agata Maziarz: Nowoczesny polonista – technologia informacyjno-komunikacyjna na lekcjach języka polskiego

  24.06, piątek, 19.00-22.30
  Wydarzenia towarzyszące.
  Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”:
  „Jeden Śląsk – dwa serca: Hadyna i Kilar”.
  Bankiet
  Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach


  IV DZIEŃ – 25 CZERWCA, SOBOTA

  25.06, sobota, 9.30-11.30
  Obrady w sekcjach, sale WPiA
  25.06, sobota, 9.30-11.30 1.3. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
  Bogdan Walczak: Polonistyka zagraniczna w kontekście współczesnych przeobrażeń edukacyjnych i globalnych zmian sytuacji językowej świata
  Jarosław Ławski: Geopolityczne uwarunkowania badań polonistycznych: Europa Środkowo-Wschodnia
  Anna Janicka: Problemy emancypacji kobiet w badaniach polonistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej
  Tadeusz Bujnicki: Sienkiewicz. Nowe interpretacje – stare stereotypy. W stulecie śmierci pisarza
  Anna Janus-Sitarz: Wyzwania uniwersyteckiej dydaktyki polonistycznej: między presją a misją
  Katarzyna Skowronek: Polonistyka na uczelni technicznej? Z doświadczeń pracy akademickiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

  25.06, sobota, 9.30-11.30 3.3. Literatura, s. 3.46
  Algis Kalėda: Transformacje i dekonstrukcje historiozoficzne (mit Wielkiego Księstwa w literaturze polskiej i litewskiej)
  Elżbieta Dutka: Kresy, Europa, stolica świata i „otchłań w eterze”. Przestrzenie pamięci i zapomnienia w książce Tomasza Różyckiego „Tomi. Notatki z miejsca postoju”
  Iwona Wróbel: Posthumanizm czy transhumanizm? Postawy bohaterów wobec istot ludzkich i bytów nie-ludzkich w twórczości Olgi Tokarczuk i Angeli Carter
  Anna Pilch: Opowiadanie autoportretu. O narracji obrazu poetyckiego i ikonicznego
  Katia Vandenborre: „Dajmy dzieciom to, co mamy najlepszego” – „Stacho” Janiny Mortkowiczowej
  Helena Guk: Eksperymenty z kategoriami czasu w powieści Wiesława Myśliwskiego „Ostatnie rozdanie”

  25.06, sobota, 9.30-11.30 4.1.1. Literatura polska tworzona poza krajem, s. 3.48
  Sławomir Jacek Żurek: Polska i Polacy w poezji autorów piszących po polsku w Izraelu
  Halina Turkiewicz: Współczesna polska literatura Litwy: między uniwersalnym a regionalnym
  Justyna Zych: Doświadczenie emigracji w prozie współczesnych pisarzy kanadyjskich polskiego pochodzenia
  Janusz Pasterski: Zamieszkać w Australii, czyli o doświadczeniach polskich emigrantów na antypodach (na podstawie antologii „Moja emigracja. My migration”)
  Agnieszka Janiak: O potrzebie pisania na emigracji. Pozaestetyczne funkcje literatury – na przykładzie 10 lat działania Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago
  Teresa Rączka-Jeziorska: Recepcja literatury polsko-inflanckiej na Łotwie

  25.06, sobota, 9.30-11.30 4.3.1. Komparatystyka, s. 3.47
  Nikolaj Jež: Tango z Mistrzem w Argentynie
  Michał Mikoś: Jeremiah Curtin i Arthur Coleman, amerykańscy poloniści irlandzkiego pochodzenia i ich zasługi dla kultury polskiej
  Marta Skwara: Języki twórców literatury polskiej, czyli na ile literatura polska była i jestwielokulturowa
  Oksana Weretiuk: Zielona wyspa w XXI-wiecznym pisarstwie polskim (mity, stereotypy i ich antidotum)
  Grzegorz Czerwiński: Literatura polsko-tatarska a literatura polska. Rozważania z zakresu komparatystyki wewnętrznej
  Marion Rutz: Between Reigns, Between Languages, Between Literatures. Simeon Polotsky’s Multilingual Writing
  Dorota Brzozowska: Piękno w kulturze europejskiej i chińskiej

  25.06, sobota, 9.30-11.30 5.3. Język, s. 2.24
  Marta Vojteková: Przyimek jako wyraz motywowany i motywujący
  Iryna Bundza: Liczba mnoga polskich rzeczowników oznaczających stany fizyczne człowieka w NKJP
  Beata Chachulska: Biernik wrogiem dopełniacza? Ograniczenie użycia dopełniacza na rzecz biernika we współczesnej polszczyźnie
  Małgorzata Gębka-Wolak: Duże problemy małej składni. W poszukiwaniu kryteriów opisu nieswobodnych grup syntaktycznych
  Irena Masojć: Funkcje jednostki honoryfikatywnej pan/pani w polskim dyskursie medialnym na Litwie

  25.06, sobota, 9.30-11.30 11.3. Dydaktyka, s. 2.23
  Renate Miseviča-Trillitzsch: Błędy leksykalne a poziom zaawansowania uczących się języka polskiego jako obcego
  Natalia Ananiewa: O typologii błędów w języku polskim studentów rosyjskojęzycznych
  Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec: Esto lat! Esto lat! O błędach popełnianych przez osoby hiszpańskojęzyczne uczące się języka polskiego jako obcego
  Jerzy Kowalewski: Badania statystyczne nad błędami językowymi uczących się języka polskiego na Ukrainie
  Przemysław Turek: Błędy fonetyczne czy ortograficzne? Polscy internauci a ich problemy z polszczyzną
  Roman Starz: Ortografia Polaków – nowe perspektywy

  25.06, sobota, 9.30-11.30 12.2. Glottodydaktyka, s. 2.22
  Ewa Komorowska: Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego w nauczaniu biznesowym
  Żanna Jeroma: Nauczanie polskiego języka specjalistycznego
  Agnieszka Zawadzka: Język polski jako kolejny język obcy – perspektywa niemiecka
  Lesia Korol: Cechy systemu gramatycznego w polszczyźnie młodzieży polskich szkół na Ukrainie
  Eugenia Ustenko: Program gramatyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego ukraińskich studentów
  Pavlo Levchuk: Język polski w życiu Ukraińców bez polskiego pochodzenia mieszkających w Polsce

  25.06, sobota, 11.45-13.45
  Obrady w sekcjach, sale WPiA
  25.06, sobota, 11.45-13.45 1.4. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
  Stanisław Gajda: Lingwistyka. Lingwistyczna polonistyka wobec problemów / wyzwań naszych czasów
  Magdalena Pastuchowa: Jaka wielonurtowość, czyli propozycja typologii polonistycznych badań językoznawczych
  Celina Heliasz-Nowosielska: Percepcja zmienności metod badawczych w językoznawstwie polonistycznym
  Irena Szczepankowska: Pozycja semantyki w polonistycznej nauce o języku
  Aleksandra Janowska: Słowotwórstwo. Wyzwanie dydaktyczne
  Małgorzata Kita: Czy potrzebna jest „lawendowa lingwistyka”?

  25.06, sobota, 11.45-13.45, 4.1.2. Literatura polska tworzona poza krajem, s. 3.48
  Przemysław Chojnowski: Życie w „pomiędzy”. Liminalność w twórczości Piotra (Petera) Lachmanna
  Bożena Szałasta-Rogowska: „Lepiej jest twórczo tęsknić” – o tomie „Niewidzialny zapaśnik” Grażyny Zambrzyckiej
  Magdalena Rabizo-Birek: Literackie dialogi Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego
  Małgorzata Gajak-Toczek: Emigrant w obcej ziemi. Kilka refleksji o poezji Bonifacego Miązka
  Ryszard Zajączkowski: Amerykańska spuścizna Józefa Wittlina
  Monika Bednarczuk: Transfer kulturowy a historia kultury polskiej: przypadek Uniwersytetu Wileńskiego (1803-1832)

  25.06, sobota, 11.45-13.45, 4.3.2. Komparatystyka, s. 3.47
  Alois Woldan: Pierwsza wojna światowa w Galicji w literaturze polskiej i ukraińskiej
  Krzysztof Krasuski: Twórczość Zbigniewa Herberta w kontekście kultury Europy Środkowej
  Gular Abdullabeyowa: Azerbejdżan w twórczości poetów polsko-kaukaskich XIX wieku. T.L. Zabłocki i W. Stshelnitsky
  Mateusz Skucha: „Dobre kobiety z Chin”. Chiński reportaż obyczajowy w Polsce

  25.06, sobota, 11.45-13.45 5.4. Język, s. 2.24
  Renata Przybylska: Globalizacja a język „średni”. Na przykładzie języka polskiego
  Joanna Sobczykowa: Ojcze nasz – z Biblii do języków i kultur Europy
  Ałła Krawczuk: Życzenia i gratulacje w polszczyźnie na Ukrainie
  Olga Leszkowa: O funkcjach zapożyczeń w systemie językowym (na materiale języka polskiego)
  Barbara Dwilewicz: Uwagi o potocznej polszczyźnie litewskiej

  25.06, sobota, 11.45-13.45, 8. Język i polityka, s. 3.46
  Danuta Rytel-Schwarz: W poszukiwaniu rozumienia polskości – polskie slogany wyborcze w ujęciu komparatystycznym
  Daniel Weiss: Konflikt ukraiński w świetle aktualnego polskiego dyskursu politycznego
  Nigel Gotteri: Językoznawca się rozczula nad swoją teczką IPN-owską
  Bartek Nowak: Niegrzecznościowe akty pytania w dyskursie politycznym
  Marzena Makuchowska: Obraz wspólnoty katolickiej w polskim dyskursie religijnym
  Aleksandra Piasecka-Till: Krytyczna Analiza Dyskursu jako środek badawczy procesów reprezentacji społecznych: Brazylia w polskich mediach

  25.06, sobota, 11.45-13.45 11.4. Dydaktyka, s. 2.23
  Jan Mazur: Rola lektora języka polskiego w zagranicznym ośrodku akademickim. Oczekiwania i rzeczywistość
  Adriana Prizel-Kania: E-edukacja polonistyczna – diagnoza
  Grażyna Różańska: Literatura współczesna a szkolny kanon lektur
  Jolanta Nocoń: Dydaktyczne aplikacje lingwistyki tekstu
  Katarzyna Wądolny-Tatar: Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury
  Halina Czuba: Teksty precedensowe jako element kompetencji kulturowej studentów uczących się języka obcego

  25.06, sobota, 11.45-13.45, 12.3. Glottodydaktyka, s. 2.22
  Wojciech Hofmański: Fenomen komunikatywności a proces glottodydaktyczny. JPJO w rodzimej przestrzeni etnokulturowej
  Iwona Janowska: Działania mediacyjne w glottodydaktyce
  Jolanta Fiszbak: Wykorzystanie nowych mediów w nauczaniu w szkołach polonijnych oraz integracji młodzieży polskiej żyjącej w diasporze
  Maria Zielińska: Językowe zachowania grzecznościowe młodzieży pochodzenia polskiego na Ukrainie Zachodniej (na przykładzie wybranych aktów etykiety)
  Agnieszka Rydz: Polska kultura oczyma studenta ze Wschodu
  Ewa Krauss: „Focus on form” w nauczaniu gramatyki języka polskiego w grupach posługujących się językiem polskim jako językiem dziedziczonym

  25.06, sobota, 13.45-15.00
  Bufet

  25.06, sobota, 15.00-16.30
  Obrady plenarne, aula 8, WPiA
  Marek Tomaszewski: Jak i po co prowadzić zajęcia z literatury polskiej? Kilka refleksji na temat polonistycznych doświadczeń na uniwersytetach francuskich na początku XXI wieku
  Henryk Siewierski: Polonistyka transatlantycka - szanse i wyzwania
  Anna Dąbrowska: Byli przed nami, uczyli przed nami. Nauczanie JPJO w dawnych wiekach
  Michał Masłowski: Partykularne i uniwersalne w literaturach narodowych
  Ewa Kosowska: Filologia. Cena autonomii

  Uroczyste zakończenie Kongresu, aula 8, WPiA

  *EURO 2016: Transmisje, relacje, zdjęcia i filmy wideo
  *Słońce, palmy i sztuczna Rawa. Tylko się nie kąpcie! ZDJĘCIA + WIDEO
  *Ranking Uczelni Wyższych Perspektywy 2016: Ale niesamowity skok śląskich szkół!
  *Ile zarabiają pielęgniarki? Oto prawdziwe paski wynagrodzeń
  *Nowy abonament RTV, czyli opłata audiowizualna z rachunkiem za prąd ZASADY, KWOTY, ZWOLNIENIA!
  *WNIOSKI I DOKUMENTY na 500 zł na dziecko w ramach Programu Rodzina 500 PLUS

  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   DZ poleca

   MAMA I JA | Które zdjęcie trafi na okładkę Dziennika?

   MAMA I JA | Które zdjęcie trafi na okładkę Dziennika?

   Nasza nowa aplikacja mobilna jest już dostępna! Co się zmieniło?

   Nasza nowa aplikacja mobilna jest już dostępna! Co się zmieniło?

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Gry On Line - Zagraj Reklama