VI Światowy Kongres Polonistów w Katowicach PROGRAM +...

  VI Światowy Kongres Polonistów w Katowicach PROGRAM + ZDJĘCIA Promują Polskę, język i kulturę

  KAG

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  VI Światowy Kongresu Polonistów rozpoczął się na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach.
  1/37
  przejdź do galerii

  VI Światowy Kongresu Polonistów rozpoczął się na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach. ©Marzena Bugała-Azarko/Dziennik Zachodni

  Jak zapewniają organizatorzy ma być to największe i najważniejsze w ostatnim ćwierćwieczu wydarzenie w skali świata promujące obraz Polski, polską kulturę i język. VI Światowy Kongresu Polonistów rozpoczął się na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach.
  W uroczystej inauguracja swój udział zapowiedzelieli m.in. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych i dyplomacji publicznej.Inaugurację poprzedzi uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Profesor Marii Delaperrière.


  Kongres Polonistów został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W ramach trwającego przez trzy dnia spotkania humaniści będą uczestniczyć w szeregu wykładów i prelekcji poświęconych językowi polskiemu.

  PROGRAM ŚWIATOWEGO KONGRESU POLONISTÓW  22.06, środa, 15.45-17.45
  Obrady w panelach, sale WPiA
  Panel I. Między dyscyplinowym profesjonalizmem a nową humanistyką: casus współczesnej teorii, aula 1
  Prowadzenie: Ryszard Nycz, Luigi Marinelli
  Uczestnicy: Adam Dziadek, Michał Paweł Markowski, Danuta Ulicka, Marek Zaleski

  Panel IV. Etnolingwistyka ponad granicami, aula 3
  Prowadzenie: Jerzy Bartmiński, Swietłana Tołstaja
  Uczestnicy: Aleksy Judin, Wojciech Chlebda, Tadeusz Zgółka, Jörg Zinken

  Panel VI. Polonistyka, komparatystyka, transkulturowość. Filologia jako obszar nadziei, aula 2
  Prowadzenie: Ryszard Koziołek, Tokimasa Sekiguchi
  Uczestnicy: Brigitte Gautier, Ewa Kosowska, Krzysztof Kłosiński

  22.06, środa, 18.00-19.45
  Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, aula 8, WPiA

  22.06, środa, 20.30
  Uroczysta kolacja, Hotel Katowice, al. Korfantego


  II DZIEŃ – 23 CZERWCA, CZWARTEK

  23.06, czwartek, 9.30-11.30
  Obrady w panelach, sale WPiA
  Panel II. Historia literatury czy historie literatury? Dzieje literatury polskiej w kontekście porównawczym, aula 1
  Prowadzenie: Grażyna Borkowska, Bożena Shallcross
  Uczestnicy: Maryia Bracka, Filip Mazurkiewicz, Tokimasa Sekiguchi, Andrzej Skrendo, Maria Zadencka

  Panel V. Języki regionalne i mniejszościowe: implikacje polityczne – kodyfikacja – aspekty strukturalne, aula 2
  Prowadzenie: Gerd Hentschel, Motoki Nomachi
  Uczestnicy: Roland Marti, Ewa Michna, Tomasz Wicherkiewicz

  Panel VII. Polski film, teatr i performance w perspektywie transnarodowej i międzynarodowej, aula 3
  Prowadzenie: Kris Van Heuckelom, Tamara Trojanowska
  Uczestnicy: Allen Kuharski, Krystyna Iłłakowicz, Joanna Rydzewska, Barbara Kita

  23.06, czwartek, 11.45-13.45
  Obrady w sekcjach, sale WPiA
  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 1.1. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
  Petar Bunjak: Próba apologii badań nad recepcją literacką
  Urszula Żydek-Bednarczuk: Słowo i obraz w glottodydaktyce
  Tomasz Kunz: Teoria literatury jako inkluz kulturowych studiów literackich
  Joanna Niżyńska, Tamara Trojanowska: Dla kogo i jak pisać historię literatury i kultury polskiej za granicą?
  Piotr Bogalecki: Kamień odrzucony? Postsekularyzm jako (nie)możliwa perspektywa interpretacyjna literatury polskiej
  Wolfgang F. Schwarz: Refleksje nad statusem kulturologii w kontekście nauk humanistycznych

  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 3.1.1. Literatura, s. 3.46
  Małgorzata Czermińska: Doświadczenie przestrzeni miejskiej w polskiej prozie współczesnej
  Irina Adelgejm: Czas jako trauma, tekst jako autopsychoterapia. Na materiale prozy polskiej młodszych pokoleń początku XXI wieku
  Maria Zadencka: Melancholijne podróże Tomasza Różyckiego
  Rostysław Radyszewski: Profetyczne wizje w dzienniku Apolla Korzeniowskiego
  Piotr Biłos: Dziennik współczesny: narodziny

  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 6.1. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
  Zbigniew Greń: Miejsce śląskoznawstwa w badaniach polonistycznych
  Piotr Kocyba: Dyskusja nad statusem mowy Ślązaków w ślepej ulicy – powody i perspektywy
  Monika Mazurek-Janasik: Po co mniejszości język – przypadek Kaszubów
  Adela Kożyczkowska: Język kaszubski: peryferia językowa jako miejsce radykalnego otwarcia. Przyczynek do namysłu nad praktykami metodologii pozycjonowania
  Anna-Maria Meyer: Polska jako kraj wielojęzyczny – polszczyzna w kontakcie z językami mniejszościowymi
  Artur Jabłoński: Słupska szkoła badań nad literaturą kaszubską

  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 9. Polski film, teatr i performance w perspektywie transnarodowej i międzynarodowej, s. 2.23
  Kris Van Heuckelom: Srebrny ekran i paryski bruk. Filmowe portrety polskich emigrantów w koprodukcjach międzynarodowych (1976-2011)
  Joanna Rydzewska: Tkanie historii: kino Pawła Pawlikowskiego
  Alena Strakhava: Odbiór kina polskiego na Białorusi
  Anna Synoradzka-Demadre: Recepcja filmu „Ida” we Francji
  Elwira Grossman: Dramat migracyjno-transkulturowy na przykładzie wielo- i dwujęzycznych przedstawień wystawianych w kontekście brytyjskim

  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 10.1. Interkulturowe i transkulturowe konteksty kultury, s. 3.47
  Anna Pekaniec: Autobiografia i epistolografia w perspektywie kulturowej teorii literatury
  Dimitrina Hamze: Język groteski jako klucz do międzyludzkiej konwergencji (na podstawie twórczości Witolda Gombrowicza)
  Andrea Fernando De Carlo: Wyzwanie Arachne. Rozważania na temat zmian i przeformułowań mitu pająka w polskiej współczesnej literaturze kobiecej
  Agnieszka Miernik: Symbole archetypowe w baśniach
  Jӧrg Schulte: Salomon Dykman i hebrajski humanizm w Warszawie
  Magdalena Kirszniak: Między słowami – sztuka interpretacji według Marka Jodłowskiego

  23.06, czwartek, 11.45-13.45, 12.1. Glottodydaktyka, s. 2.24
  Grażyna Zarzycka: Indukcyjne nauczanie gramatyki języka polskiego – od teorii do praktyki
  Dagmara Sobiecka: Punkty krytyczne dzisiejszej glottodydaktyki polonistycznej
  Anna Seretny, Norbert Nowak: Dostępność leksykalno-gramatyczna tekstu – perspektywa glottodydaktyczna
  Liliana Madelska: Pies czy kot, czyli o deegzotyzacji polszczyzny
  Joanna Przyklenk: Teksty i ko(n)teksty nauki języków obcych w międzywojniu a kształcenie polonistyczne
  Izabela Błaszczyk: Stosowanie trybu przypuszczającego u osób polskojęzycznych względnie heritage speaker w Niemczech

  23.06, czwartek, 13.45-15.00
  Bufet

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, sale WPiA
  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.1. Nauczanie w polskich szkołach, s. 3.45
  Beata Katarzyna Jędryka: Nauczyciel języka polskiego jako drugiego w polskiej szkole
  Natalia Gruszka: Polskie szkoły w obliczu wyzwania – o nauczaniu języka polskiego jako obcego dzieci obcokrajowców
  Agata Szybura: Diagnoza poziomu znajomości języka polskiego wśród uczniów cudzoziemskich rozpoczynających naukę w polskich szkołach – prezentacja testów dla dzieci w wieku 6–12 lat
  Agnieszka Jastrzębska: Wracam do Polski. O problemach migracyjnych nauczycieli i lektorów języka polskiego
  Marianna Łacek: Rola nauczyciela szkoły sobotniej w motywowaniu młodzieży do uczenia się języka polskiego
  Anna Dunin-Dudkowska: Specyfika kształcenia cudzoziemców na UMCS w świetle nowych wyzwań rzeczywistości

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.2. Nauczanie polonijne – język polski jako odziedziczony, s. 3.46
  Anna Seretny, Ewa Lipińska: Język odziedziczony – polszczyzna zagraniczna czy rodzima?
  Bernadeta Niesporek-Szamburska: Integrowanie metod i działań w nauczaniu polonijnym
  Anna Żurek: Badania nad językiem polskim jako odziedziczonym w kontekście bilingwizmu polsko-niemieckiego
  Inesa Kuryan: Problem uzasadnienia „języka polskiego z domu” podczas procedury otrzymywania Karty Polaka na Białorusi
  Irena Bogocz, Urszula Kolber: Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.3. Techniki nauczania, s. 3.47
  Kathryn Northeast, Agnieszka Majewska: Prezentacja interaktywnych ćwiczeń dla użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego w Niemczech
  Monika Krzempek: Skuteczność stosowania różnorodnych metod i technik dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego na początkowym etapie nauki (w oparciu o materiały zebrane w projekcie VILLA)
  Małgorzata Małolepsza: Dwujęzyczność w praktyce glottodydaktycznej, część I: nauczanie dorosłych
  Ewa Źródlewska-Banachowicz: Dwujęzyczność w praktyce glottodydaktycznej, część II: nauczanie dzieci i młodzieży
  Marta Ułańska, Karolina Fastyn, Agnieszka Małyska, Kamila Dembińska: „Gramatyka dla praktyka”, czyli nauczanie gramatyki w sposób funkcjonalny. Prezentacja materiałów do nauczania jpjo na poziomach A1-B1

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.4. Dialogi kulturowe i tożsamościowe, s. 3.48
  Michał Hanczakowski: Problem uchodźców w kontaktach polsko-czeskich w epoce dawnej
  Anna Suchodolska: Tabu językowe oraz komunikacyjne używane przez imigrantów mieszkających w Polsce oraz izraelskich repatriantów
  Agnieszka Suchy: Problematyka barier międzykulturowych w filmie i w literaturze: stosunki polsko-żydowskie w „Idzie” Pawła Pawlikowskiego oraz w „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk i ich postrzeganie przez różne kręgi kulturowe
  Andrzej Baranow: Dialog etnokulturowy wspólnot narodowych Litwy jako perspektywa badawcza polonistyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego
  Anna Roter-Bourkane: Traumatycznie o pięknie, pięknie o traumie – refleksje wykładowcy historii i literatury polskiej dla cudzoziemców w cyklu AMU-PIE
  Andrzej Ruszer, Mao Rui: Realia polskie i chińskie na zajęciach tłumaczeniowych

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.5. Treści nauczania i egzaminy, s. 2.22
  Izabela Wieczorek: Kształcenie kompetencji pragmatycznej na poziomie początkującym
  Zyta Monika Oksztul: Czego Konstanty Ionescu nauczył się podczas rocznego pobytu w Polsce? Słów kilka o kulturze i realiach zawartych w podręczniku do nauki języka polskiego dla Rumunów prof. Stefana Glixellego
  Agata Bogdańska: Matura z języka polskiego jako języka ojczystego (L1) w Szkołach Europejskich
  Anna Tabisz: „Portfolio Językowe” – wykorzystanie EPJ w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego (na przykładzie sprawności mówienia)
  Jacek Tomasz Kuchta: Certyfikaty z jpjo dla imigrantów
  Ewa Węgrzak: Certyfikacja – wersja egzaminu „senior”

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.6. Polonistyki zagraniczne, s. 2.23
  Gabriela Olchowa: Nowe wyzwania polonistyki zagranicznej w XXI wieku na przykładzie Słowacji
  Małgorzata Borkowska: Kierunek: Polska. Język i literatura polska w Bretanii (dydaktyka i badania)
  Seyyal Körpe: Historia badań nad językiem i kulturą polską w Turcji
  Jiřì Muryc: Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
  Helena Krasowska: Język polski na południowo-wschodniej Ukrainie
  Magdalena Telus: Sytuacja języka polskiego w Niemczech

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.7. Polonistyki zagraniczne, s. 2.24
  Piotr Garncarek: Antropologiczna kategoria czasu w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  Altangerel Janchivsembee, Tsogzolmaa Tsogt-Ochir: Polonistyka w Mongolii
  Roman Baron, Roman Madecki: Prezentacja dwutomowej publikacji „Česká polonistická studia” / „Czeskie badania nad Polską”
  Joanna Zatorska: Polskie XVII-wieczne druki okolicznościowe w zamku Skokloster. Prezentacja projektu badawczego
  Krystyna Jaworska: Dla kogo piszemy? Kilka uwag na marginesie czasopisma „pl.it” – organu włoskiego stowarzyszenia polonistów AIP oraz włoskich polonistycznych serii wydawniczych
  Krystian Węgrzynek: Czyśmy „znakiem na sędźtwo ludu bożego” naznaczeni? O lekturach narodu wybranego i europejskiej edukacji regionalnej słów kilka

  23.06, czwartek, 15.00-17.00, aula 1, WPiA
  23.06, czwartek, 15.00-17.00, 15. Postery, aula 1, WPiA
  Andrzej Król: Przestrzeń dydaktyczna kreowana przez młodzież i nauczycieli podczas polonistycznych wędrowań szlakami gniazd rodzinnych polskich pisarzy. Dwadzieścia lat wspólnych wędrowań po Zaolziu (Republika Czeska) i Wołyniu (Ukraina)
  Cristina Godun: Polonistyka akademicka w Rumunii
  Edyta Nowosielska: Stan nauczania języka polskiego oraz obraz polonistyki / studiów polonistycznych w Wielkiej Brytanii
  Ivana Dobrotová: Polonistyka w Ołomuńcu
  Józefa Zuzanna Królczyk Bremer: Wyzwania i radości autorki pierwszych podręczników do nauki języka polskiego dla Norwegów: „Polski i ty”, „Polski jest prosty!”, „Polski tu i tam”
  Lucyna Bagińska: Edukacja polonistyczna w szkole ponadgimnazjalnej wobec wyzwań współczesności
  Marcin Wągiel, Jakub Bortlik: PolFon – interaktywny portal edukacyjny poświęcony polskiej fonetyce
  Thuat Nguyen Chi: Fascynacja polską literaturą kobiecą u czytelników wietnamskich
  Mikołaj Chmialnicki: Recepcja literatury polskiej na Białorusi (koniec XX – początek XXI wieku)
  Bronisław Łacek: Szkolnictwo polskie w Australii

  23.06, czwartek, 17.15-18.45
  Obrady w sekcjach, sale WPiA

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 1.2. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
  Kalina Bahneva: Literatura polska – problem światowości
  Magdalena Popiel: Kulturowa historia literatury w perspektywie twórczości artystów multimedialnych
  Maria Delaperrière: Między kanonem literackim a kulturą zwielokrotnioną
  Lidia Wiśniewska: Literatura jako obszar dwumityczności, czyli o mitograficznych zobowiązaniach filologii
  Joanna Maj: Historie literatury polskiej – historiografia literacka wobec współczesnych metodologii

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 2.1. Historia literatury, s. 3.47
  Jarosław Płuciennik: Poetyka kognitywna polskich przekładów psalmów w perspektywie komparatystycznej
  Wojciech Kruszewski: Problem intencji twórczej w hybrydach redakcyjnych na przykładzie „Wstępu do historii litewskiej” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
  Joanna Kulas: Kolista pieśń o prawie Bożym. Rotuły do synów swych Mikołaja Kochanowskiego a chrześcijańskie tradycje motywu Tabula Cebetis
  Wojciech Kaczmarek: Chrześcijański wymiar literatury
  Krystyna Barkowska, Andris Kazjukiewicz: Granica w utworach inflanckich pisarzy

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 3.1.2 Literatura, s. 3.46
  Anna Brzozowska-Krajka: Geotożsamość diasporyczna: o potrzebie zwrotu topograficznego w polonijnych badaniach kulturowo-literackich w USA
  Natalia Sydiaczenko: Konceptosfera rozumu w artystycznym obrazie świata CzesławaMiłosza
  Anna Śliwa: „Czułość wszystkiego”. Rola zmysłów w prozie i „Tajnym dzienniku” Mirona Białoszewskiego
  Feliks Tomaszewski: Mirona Białoszewskiego gra słowem i gra ze słowem. Uwagi na marginesie wiersza „Ja stróż latarnik nadaję z mrówkowca”

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 4.2.1. Recepcja literatury polskiej, s. 3.48
  Mieczysław Dąbrowski: Tekst międzykulturowy, czyli o nowej literaturze emigracyjnej. Problemy poetyki i recepcji
  Steliana Aleksandrova: Recepcja poezji Juliana Tuwima w Bułgarii
  Jan Jeništa: 135 lat czeskiego Sienkiewicza
  Estera Czoj (Choi): Recepcja poezji Szymborskiej w Korei Południowej – część 2
  Magdolna Balogh: Recepcja literatury polskiej na Węgrzech po roku 1990

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 5.1. Język, s. 2.24
  Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn: Językoznawstwo polonistyczne a nauki filozoficzne – problemy metodologiczne i dydaktyczne
  Jacek Warchala: Badanie tekstu jako przekraczanie granic, czyli o współczesnych badaniach filologicznych
  Dominique Porębska-Quasnik: Uniwersalizm polskiego języka. Zadanie przyszłości w badaniach muzycznych oraz muzykologicznych
  Andrey Polonskiy: Czy mówiąc o tekście medialnym, mamy na myśli ten sam obiekt?

  23.06, czwartek, 17.15-18.45 6.2. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
  Jan Fellerer: Kwestia substratu ukraińskiego w gwarze lwowskiej sprzed 1939 roku na przykładzie fonetyki międzywyrazowej i związków rządu
  Karolina Pospiszil: Regiolęki, czyli o nieswoim i nieobcym
  Alla Kozhinova: Teksty Ormian lwowskich jako źródło badań nad historią języka polskiego kresów wschodnich
  Olesia Lazarenko: Język polski jako lingua franca na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVII wieku

  23.06, czwartek, 18.45-20.30
  Kolacja (hotel Novotel)

  23.06, czwartek, 20.30-23.00
  Wydarzenia towarzyszące. Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych,
  CINiBA, WPiA


  III DZIEŃ – 24 CZERWCA, PIĄTEK

  24.06, piątek, 9.30-11.30 Obrady w panelach, sale WPiA
  Panel III. Literatura polska w świecie, aula 3
  Prowadzenie: Romuald Cudak, Zhao Gang
  Uczestnicy: Bogusław Bakuła, Constantin Geambaşu, Margreta Grigorova, Michał Mikoś, Małgorzata A. Packalén Parkman

  Panel VIII. Nowe przestrzenie glottodydaktyki polonistycznej: od dydaktyki wielojęzyczności do komunikacji międzykulturowej, aula 4
  Prowadzenie: Władysław Miodunka, Estera Czoj
  Uczestnicy: Przemysław Gębal, Marta Pančiková, Grażyna Zarzycka, Agnieszka Zawadzka
  Podsumowanie: Waldemar Martyniuk

  24.06, piątek, 11.45-13.45, aula WPiA
  Stolik ekspercki (panel IX): Język polski w świecie. Promocja, instytucjonalne uwarunkowania, regulacje prawne, aula 8
  Prowadzenie: Jolanta Tambor
  Uczestnicy: przedstawiciele MNiSW, MSZ, MKiDN, MEN, BUWiWM, Instytutów Polskich

  24.06, piątek, 13.45-15.00
  Bufet

  24.06, piątek, 15.00-17.00
  Obrady w sekcjach, sale WPiA
  24.06, piątek, 15.00-17.00 2.2. Historia literatury, s. 3.47
  Rolf Fieguth: Romantyzm polski w kontekstach europejskich
  Marek Stanisz: Początki polskiego romantyzmu w niemieckojęzycznych opracowaniach historycznoliterackich ostatnich lat
  Helena Nielepko: Adam Mickiewicz jako bohater dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Legion” oraz powieści dokumentalnej Mieczysława Jastruna „Mickiewicz”
  Leonid Malcew: Mickiewicz i Prusy Wschodnie
  Anna Spólna: Poezja a rocznice. Aktualizacje tradycji Mickiewiczowskiej w świetle obchodów jubileuszy poety po 1945 roku

  24.06, piątek, 15.00-17.00 3.2. Literatura, s. 3.46
  Swietłana Musijenko: Relacja: autor-bohater-widz w dramacie Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”
  Ewa Skorupa: W labiryncie fizjonomiki. Nowe odczytania literatury na przykładzie powieści Elizy Orzeszkowej
  Ariko Kato: Nieznana wersja „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego
  Emiliano Ranocchi: Tadeusz Peiper i idea miasta jako dzieło sztuki
  Andrea Meyer-Fraatz: Niejednoznaczność w liryce polskiej po roku 1800
  Margreta Grigorowa: Obraz Myśliciela i jego oblicze polskie. Wędrówki transkulturowe

  24.06, piątek, 15.00-17.00 5.2. Język, s. 2.24
  Liubou Padporynava: Zmiany semantyczne wybranych morfemów rdzeniowych w składzie zachodniosłowiańskich dialektalnych nazw roślin
  Bożena Kotuła: „Biegnę, lecę, pędzę…” – kilka uwag o synonimii polskich i słowackich czasowników ruchu
  Halina Kyryłejza: Akty pozytywnego wartościowania adresata w tekstach polskich czatów internetowych
  Krystyna Nikołajczuk: „Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca”? Kilka uwag o „peryferyjnych” frazeologizmach oznaczających młodość
  Agnieszka Szamborska: Podstawowe czasowniki ruchu w języku polskim i koreańskim – wprowadzenie do badań porównawczych
  Anna Wileczek: Polszczyzna młodych więzi

  24.06, piątek, 15.00-17.00 6.3. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
  Kai Witzlack-Makarevich: Mniejszość polska na Zaolziu wobec polskości i języka polskiego
  Marcin Raiman: Sytuacja języka polskiego w Brazylii na tle innych mniejszości językowych
  Marina Belokoneva-Shiukashvili, Iwona Morawska: Dylematy tożsamościowe i sposoby ich rozstrzygania na przykładzie Polonii gruzińskiej
  Olga Pawluk: Spojrzenie na termin „Polonia” – zagadnienia tożsamości
  Monika Salmon-Siama: Budowanie pamięci wspomnieniami, czyli o obrazie Polski w międzypokoleniowym przekazie wśród Polonii francuskiej w regionie Nord-Pas-de-Calais

  24.06, piątek, 15.00-17.00 7.1. Etnolingwistyka, s. 3.45
  Lucyna Bagińska: Nowe oblicza światów poetyckich w oglądzie kognitywisty na podstawie wybranych ekfraz Zofii Gordziałkowskiej
  Maria Wacławek, Maria Wtorkowska: Językowo-kulturowy (auto)stereotyp Słoweńca
  Krystyna Rutkowska, Monika Bogdzevič: Koncept ŻMUDZINA w języku polskim i litewskim
  Monika Válková Maciejewska: Jak język tworzy tożsamość. Trzy polskie przekłady tego samego utworu („Osudy dobrého vojáka Švejka za svêtové války”)
  Zevar Gulova: Lingwokulturalny aspekt jedzenia w języku polskim (przysłowia o chlebie i wodzie a badania ankietowe)
  Zhana Stancheva: Leksykalno-słowotwórcze środki wyrazu w polskim i bułgarskim językowym obrazie chorób (na podstawie derywatów odczasownikowych)

  24.06, piątek, 15.00-17.00 11.1. Dydaktyka, s. 2.23
  Wiola Próchniak, Paweł Próchniak: W poszukiwaniu formy bardziej pojemnej (portal „Strony Poezji”)
  Anna Ślósarz: Dydaktyka nowej humanistyki: szanse i nieuniknione zagrożenia
  Krzysztof Biedrzycki: Język polski jako przedmiot szkolny w świetle badań edukacyjnych
  Karolina Wawer: Postkolonializm a edukacja polonistyczna
  Danuta Łazarska: Antropologia doświadczenia osoby ucznia. O koncepcji badań w dydaktyce polonistycznej
  Piotr Kajak: „Muzyka miasta” – o hiphopologii polonistycznej słów kilka

  24.06, piątek, 17.15-18.45
  Obrady w sekcjach, sale WPiA

  24.06, piątek, 17.15-18.45 2.3. Historia literatury, s. 3.47
  Radostina Petrowa: Koncepcje ról społecznych pisarza w dwudziestoleciu międzywojennym
  Kamila Budrowska: Badania filologiczne nad cenzurą PRL. Nowe perspektywy historii literatury polskiej
  Ana Žabkar Šalić: Przesunięcia w tematyce i kompozycji we współczesnej polskiej prozie – wybrane zagadnienia
  Anna Artwińska: Holokaust w badaniach niemieckojęzycznej slawistyki

  24.06, piątek, 17.15-18.45 4.2.2. Recepcja literatury polskiej, s. 3.48
  Jolanta Pasterska: Z innej perspektywy. Anglicy w oczach polskich „kolonizatorów” (na przykładzie „Angoli” Ewy Winnickiej)
  Ðurđica Čilić Škeljo: Obraz kultury i literatury polskiej w tekstach publicystycznych Miljenka Jergovicia
  Filip Kozina: Antun Gustav Matoš jako piewca polskości
  Beata Nowacka: „Szachinszach” Ryszarda Kapuścińskiego po latach
  Jiwone Lee: Polskość we współczesnych książkach obrazkowych

  24.06, piątek, 17.15-18.45 6.4. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
  Ludmiła Kilewaja: Polacy Kazachstanu: transkulturowość i tożsamość
  Lech Aleksy Suchomłynow: Funkcjonalność kategorii „Kreso-pogranicze” w badaniach ukraińskich polonistów
  Anastasia Reis: Kontakt językowy a zmiana systemu fleksyjnego: wpływ polszczyzny na język łemkowski
  Jan Patrick Zeller: Aktualny wpływ języka polskiego na morfoskładnię mówionego wariantu języka łemkowskiego

  24.06, piątek, 17.15-18.45 7.2. Etnolingwistyka, s. 3.45
  Nargis Karimova: Dom w polskiej i pamirskej lingwokulturze
  Danuta Lech-Kirstein: Językowy obraz świata w śląskich oronimach
  Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska: „Bezdomne nazwy" / Rozważania onomastyczne na przykładzie losów nazw miejscowych północnych terenów Warszawy spisanych przez Henryka Friedricha w 1933 r.
  Ivana Dobrotová: Polska w czeskich tekstach prasowych
  Aleksander Lipatow: Polska w odbiorze rosyjskim

  24.06, piątek, 17.15-18.45 10.2. Tłumaczenia, s. 3.46
  Jerzy Święch:Dzieje tłumaczeń, czyli o historii, której nie ma
  Wacław Michał Osadnik: Koncepcja przekładu w filozofii Romana Ingardena
  Marta Kaźmierczak: Polonistyka i przekładoznawstwo – wspólna perspektywa
  Stanka Doychinova: Tłumacz przysięgły języka polskiego. Realia bułgarskie
  Li Yinan: Wymiana literacka w dyplomacji publicznej (rola instytucji polonistycznych)

  24.06, piątek, 17.15-18.45 11.2. Dydaktyka, s. 2.23
  Grażyna Tomaszewska: III cz. „Dziadów” wobec wyzwań współczesności
  Artur Otton Firlej: Odmiana nazwisk w świetle kształcenia językowego. Rozważania teoretyczne
  Jadwiga Kowalikowa: Dyskurs i styl edukacyjny czy style w edukacji?
  Magdalena Wiażewicz: Język specjalistyczny i jego obraz w zintegrowanej dydaktyce edukacji zawodowej
  Agata Maziarz: Nowoczesny polonista – technologia informacyjno-komunikacyjna na lekcjach języka polskiego

  24.06, piątek, 19.00-22.30
  Wydarzenia towarzyszące.
  Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”:
  „Jeden Śląsk – dwa serca: Hadyna i Kilar”.
  Bankiet
  Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach


  IV DZIEŃ – 25 CZERWCA, SOBOTA

  25.06, sobota, 9.30-11.30
  Obrady w sekcjach, sale WPiA
  25.06, sobota, 9.30-11.30 1.3. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
  Bogdan Walczak: Polonistyka zagraniczna w kontekście współczesnych przeobrażeń edukacyjnych i globalnych zmian sytuacji językowej świata
  Jarosław Ławski: Geopolityczne uwarunkowania badań polonistycznych: Europa Środkowo-Wschodnia
  Anna Janicka: Problemy emancypacji kobiet w badaniach polonistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej
  Tadeusz Bujnicki: Sienkiewicz. Nowe interpretacje – stare stereotypy. W stulecie śmierci pisarza
  Anna Janus-Sitarz: Wyzwania uniwersyteckiej dydaktyki polonistycznej: między presją a misją
  Katarzyna Skowronek: Polonistyka na uczelni technicznej? Z doświadczeń pracy akademickiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

  25.06, sobota, 9.30-11.30 3.3. Literatura, s. 3.46
  Algis Kalėda: Transformacje i dekonstrukcje historiozoficzne (mit Wielkiego Księstwa w literaturze polskiej i litewskiej)
  Elżbieta Dutka: Kresy, Europa, stolica świata i „otchłań w eterze”. Przestrzenie pamięci i zapomnienia w książce Tomasza Różyckiego „Tomi. Notatki z miejsca postoju”
  Iwona Wróbel: Posthumanizm czy transhumanizm? Postawy bohaterów wobec istot ludzkich i bytów nie-ludzkich w twórczości Olgi Tokarczuk i Angeli Carter
  Anna Pilch: Opowiadanie autoportretu. O narracji obrazu poetyckiego i ikonicznego
  Katia Vandenborre: „Dajmy dzieciom to, co mamy najlepszego” – „Stacho” Janiny Mortkowiczowej
  Helena Guk: Eksperymenty z kategoriami czasu w powieści Wiesława Myśliwskiego „Ostatnie rozdanie”

  25.06, sobota, 9.30-11.30 4.1.1. Literatura polska tworzona poza krajem, s. 3.48
  Sławomir Jacek Żurek: Polska i Polacy w poezji autorów piszących po polsku w Izraelu
  Halina Turkiewicz: Współczesna polska literatura Litwy: między uniwersalnym a regionalnym
  Justyna Zych: Doświadczenie emigracji w prozie współczesnych pisarzy kanadyjskich polskiego pochodzenia
  Janusz Pasterski: Zamieszkać w Australii, czyli o doświadczeniach polskich emigrantów na antypodach (na podstawie antologii „Moja emigracja. My migration”)
  Agnieszka Janiak: O potrzebie pisania na emigracji. Pozaestetyczne funkcje literatury – na przykładzie 10 lat działania Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago
  Teresa Rączka-Jeziorska: Recepcja literatury polsko-inflanckiej na Łotwie

  25.06, sobota, 9.30-11.30 4.3.1. Komparatystyka, s. 3.47
  Nikolaj Jež: Tango z Mistrzem w Argentynie
  Michał Mikoś: Jeremiah Curtin i Arthur Coleman, amerykańscy poloniści irlandzkiego pochodzenia i ich zasługi dla kultury polskiej
  Marta Skwara: Języki twórców literatury polskiej, czyli na ile literatura polska była i jestwielokulturowa
  Oksana Weretiuk: Zielona wyspa w XXI-wiecznym pisarstwie polskim (mity, stereotypy i ich antidotum)
  Grzegorz Czerwiński: Literatura polsko-tatarska a literatura polska. Rozważania z zakresu komparatystyki wewnętrznej
  Marion Rutz: Between Reigns, Between Languages, Between Literatures. Simeon Polotsky’s Multilingual Writing
  Dorota Brzozowska: Piękno w kulturze europejskiej i chińskiej

  25.06, sobota, 9.30-11.30 5.3. Język, s. 2.24
  Marta Vojteková: Przyimek jako wyraz motywowany i motywujący
  Iryna Bundza: Liczba mnoga polskich rzeczowników oznaczających stany fizyczne człowieka w NKJP
  Beata Chachulska: Biernik wrogiem dopełniacza? Ograniczenie użycia dopełniacza na rzecz biernika we współczesnej polszczyźnie
  Małgorzata Gębka-Wolak: Duże problemy małej składni. W poszukiwaniu kryteriów opisu nieswobodnych grup syntaktycznych
  Irena Masojć: Funkcje jednostki honoryfikatywnej pan/pani w polskim dyskursie medialnym na Litwie

  25.06, sobota, 9.30-11.30 11.3. Dydaktyka, s. 2.23
  Renate Miseviča-Trillitzsch: Błędy leksykalne a poziom zaawansowania uczących się języka polskiego jako obcego
  Natalia Ananiewa: O typologii błędów w języku polskim studentów rosyjskojęzycznych
  Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec: Esto lat! Esto lat! O błędach popełnianych przez osoby hiszpańskojęzyczne uczące się języka polskiego jako obcego
  Jerzy Kowalewski: Badania statystyczne nad błędami językowymi uczących się języka polskiego na Ukrainie
  Przemysław Turek: Błędy fonetyczne czy ortograficzne? Polscy internauci a ich problemy z polszczyzną
  Roman Starz: Ortografia Polaków – nowe perspektywy

  25.06, sobota, 9.30-11.30 12.2. Glottodydaktyka, s. 2.22
  Ewa Komorowska: Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego w nauczaniu biznesowym
  Żanna Jeroma: Nauczanie polskiego języka specjalistycznego
  Agnieszka Zawadzka: Język polski jako kolejny język obcy – perspektywa niemiecka
  Lesia Korol: Cechy systemu gramatycznego w polszczyźnie młodzieży polskich szkół na Ukrainie
  Eugenia Ustenko: Program gramatyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego ukraińskich studentów
  Pavlo Levchuk: Język polski w życiu Ukraińców bez polskiego pochodzenia mieszkających w Polsce

  25.06, sobota, 11.45-13.45
  Obrady w sekcjach, sale WPiA
  25.06, sobota, 11.45-13.45 1.4. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
  Stanisław Gajda: Lingwistyka. Lingwistyczna polonistyka wobec problemów / wyzwań naszych czasów
  Magdalena Pastuchowa: Jaka wielonurtowość, czyli propozycja typologii polonistycznych badań językoznawczych
  Celina Heliasz-Nowosielska: Percepcja zmienności metod badawczych w językoznawstwie polonistycznym
  Irena Szczepankowska: Pozycja semantyki w polonistycznej nauce o języku
  Aleksandra Janowska: Słowotwórstwo. Wyzwanie dydaktyczne
  Małgorzata Kita: Czy potrzebna jest „lawendowa lingwistyka”?

  25.06, sobota, 11.45-13.45, 4.1.2. Literatura polska tworzona poza krajem, s. 3.48
  Przemysław Chojnowski: Życie w „pomiędzy”. Liminalność w twórczości Piotra (Petera) Lachmanna
  Bożena Szałasta-Rogowska: „Lepiej jest twórczo tęsknić” – o tomie „Niewidzialny zapaśnik” Grażyny Zambrzyckiej
  Magdalena Rabizo-Birek: Literackie dialogi Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego
  Małgorzata Gajak-Toczek: Emigrant w obcej ziemi. Kilka refleksji o poezji Bonifacego Miązka
  Ryszard Zajączkowski: Amerykańska spuścizna Józefa Wittlina
  Monika Bednarczuk: Transfer kulturowy a historia kultury polskiej: przypadek Uniwersytetu Wileńskiego (1803-1832)

  25.06, sobota, 11.45-13.45, 4.3.2. Komparatystyka, s. 3.47
  Alois Woldan: Pierwsza wojna światowa w Galicji w literaturze polskiej i ukraińskiej
  Krzysztof Krasuski: Twórczość Zbigniewa Herberta w kontekście kultury Europy Środkowej
  Gular Abdullabeyowa: Azerbejdżan w twórczości poetów polsko-kaukaskich XIX wieku. T.L. Zabłocki i W. Stshelnitsky
  Mateusz Skucha: „Dobre kobiety z Chin”. Chiński reportaż obyczajowy w Polsce

  25.06, sobota, 11.45-13.45 5.4. Język, s. 2.24
  Renata Przybylska: Globalizacja a język „średni”. Na przykładzie języka polskiego
  Joanna Sobczykowa: Ojcze nasz – z Biblii do języków i kultur Europy
  Ałła Krawczuk: Życzenia i gratulacje w polszczyźnie na Ukrainie
  Olga Leszkowa: O funkcjach zapożyczeń w systemie językowym (na materiale języka polskiego)
  Barbara Dwilewicz: Uwagi o potocznej polszczyźnie litewskiej

  25.06, sobota, 11.45-13.45, 8. Język i polityka, s. 3.46
  Danuta Rytel-Schwarz: W poszukiwaniu rozumienia polskości – polskie slogany wyborcze w ujęciu komparatystycznym
  Daniel Weiss: Konflikt ukraiński w świetle aktualnego polskiego dyskursu politycznego
  Nigel Gotteri: Językoznawca się rozczula nad swoją teczką IPN-owską
  Bartek Nowak: Niegrzecznościowe akty pytania w dyskursie politycznym
  Marzena Makuchowska: Obraz wspólnoty katolickiej w polskim dyskursie religijnym
  Aleksandra Piasecka-Till: Krytyczna Analiza Dyskursu jako środek badawczy procesów reprezentacji społecznych: Brazylia w polskich mediach

  25.06, sobota, 11.45-13.45 11.4. Dydaktyka, s. 2.23
  Jan Mazur: Rola lektora języka polskiego w zagranicznym ośrodku akademickim. Oczekiwania i rzeczywistość
  Adriana Prizel-Kania: E-edukacja polonistyczna – diagnoza
  Grażyna Różańska: Literatura współczesna a szkolny kanon lektur
  Jolanta Nocoń: Dydaktyczne aplikacje lingwistyki tekstu
  Katarzyna Wądolny-Tatar: Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury
  Halina Czuba: Teksty precedensowe jako element kompetencji kulturowej studentów uczących się języka obcego

  25.06, sobota, 11.45-13.45, 12.3. Glottodydaktyka, s. 2.22
  Wojciech Hofmański: Fenomen komunikatywności a proces glottodydaktyczny. JPJO w rodzimej przestrzeni etnokulturowej
  Iwona Janowska: Działania mediacyjne w glottodydaktyce
  Jolanta Fiszbak: Wykorzystanie nowych mediów w nauczaniu w szkołach polonijnych oraz integracji młodzieży polskiej żyjącej w diasporze
  Maria Zielińska: Językowe zachowania grzecznościowe młodzieży pochodzenia polskiego na Ukrainie Zachodniej (na przykładzie wybranych aktów etykiety)
  Agnieszka Rydz: Polska kultura oczyma studenta ze Wschodu
  Ewa Krauss: „Focus on form” w nauczaniu gramatyki języka polskiego w grupach posługujących się językiem polskim jako językiem dziedziczonym

  25.06, sobota, 13.45-15.00
  Bufet

  25.06, sobota, 15.00-16.30
  Obrady plenarne, aula 8, WPiA
  Marek Tomaszewski: Jak i po co prowadzić zajęcia z literatury polskiej? Kilka refleksji na temat polonistycznych doświadczeń na uniwersytetach francuskich na początku XXI wieku
  Henryk Siewierski: Polonistyka transatlantycka - szanse i wyzwania
  Anna Dąbrowska: Byli przed nami, uczyli przed nami. Nauczanie JPJO w dawnych wiekach
  Michał Masłowski: Partykularne i uniwersalne w literaturach narodowych
  Ewa Kosowska: Filologia. Cena autonomii

  Uroczyste zakończenie Kongresu, aula 8, WPiA

  *EURO 2016: Transmisje, relacje, zdjęcia i filmy wideo
  *Słońce, palmy i sztuczna Rawa. Tylko się nie kąpcie! ZDJĘCIA + WIDEO
  *Ranking Uczelni Wyższych Perspektywy 2016: Ale niesamowity skok śląskich szkół!
  *Ile zarabiają pielęgniarki? Oto prawdziwe paski wynagrodzeń
  *Nowy abonament RTV, czyli opłata audiowizualna z rachunkiem za prąd ZASADY, KWOTY, ZWOLNIENIA!
  *WNIOSKI I DOKUMENTY na 500 zł na dziecko w ramach Programu Rodzina 500 PLUS

  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   DZ poleca

   CZORNY PIONTEK, CZORNY WEEKEND. Fedrujemy niskie ceny! Galeria Katowicka oswaja BLACK FRIDAY

   CZORNY PIONTEK, CZORNY WEEKEND. Fedrujemy niskie ceny! Galeria Katowicka oswaja BLACK FRIDAY

   CIĘŻARÓWKI COCA-COLI. Świąteczna trasa Coca-Coli rusza 30.11.2017

   CIĘŻARÓWKI COCA-COLI. Świąteczna trasa Coca-Coli rusza 30.11.2017

   Nie terroryści i nie wypadki samochodowe. To smog jest naszym największym wrogiem

   Nie terroryści i nie wypadki samochodowe. To smog jest naszym największym wrogiem

   MAYDAY 2017 w katowickim Spodku. Zobaczcie stylizacje uczestników ZDJĘCIA

   MAYDAY 2017 w katowickim Spodku. Zobaczcie stylizacje uczestników ZDJĘCIA